Parlamenta jautājums - O-000017/2016Parlamenta jautājums
O-000017/2016

Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000017/2016
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Michael Theurer, ALDE grupas vārdā

Procedūra : 2016/2555(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000017/2016
Iesniegtie teksti :
O-000017/2016 (B8-0113/2016)
Pieņemtie teksti :

Pašlaik ir spēkā četri sadarbības nolīgumi starp dalībvalstīm, ES un Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) un British American Tobacco (BAT). Termiņš nolīgumam ar PMI beigsies 2016. gada jūlijā, un nolīgumā paredzēts, ka pusēm drīz ir jātiekas, lai apspriestu, vai sadarbības nolīgums būtu jāpagarina.

Komisija jau gadiem — jo īpaši kopš 2015. gada maija — atliek novērtējuma par nolīgumu ar PMI izdošanu. Nolīguma ar PMI termiņš izbeigsies mazāk nekā 6 mēnešu laikā, bet Eiropas Parlaments — vienīgā tieši ievēlētā iestāde — vēl joprojām nav pienācīgi informēts. Demokrātiskā iekārtā tas nav pieņemami. Eiropas iedzīvotāji ir jāinformē par Komisijas nostāju par iespēju atjaunot nolīgumu ar PMI un par pašlaik slepenībā notiekošajām Komisijas un PMI sarunām.

1. Kad Komisija iesniegs Parlamentam novērtējumus, ko tas prasīja 2014. gada 3. aprīlī (sk. Parlamenta patstāvīgo ziņojumu „2012. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību” un Parlamenta rezolūciju par Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu)? Kas ir izraisījis šādu ievērojamu kavēšanos novērtējuma sniegšanā? Ja novērtējuma sagatavošana vēl tiks atlikta, varēs uzskatīt, ka komisārs ir lauzis savu Parlamentam doto solījumu laicīgi sagatavot novērtējumu.

2. Kādi ir nozīmīgākie rezultāti, kas gūti, īstenojot pašreiz spēkā esošos nolīgumus ar tabakas ražotājiem? Kādi ir to trūkumi? Kāda ir Komisijas nostāja attiecībā uz spēkā esošo nolīgumu atjaunošanas pievienoto vērtību?

3. Kāda ir šābrīža situācija sarunās? Kāds ir paredzētais grafiks? Kad un kā tiks informēts Parlaments?

4. Kādu finansiālo ietekmi šie nolīgumi ir radījuši Savienībai un dalībvalstīm, tostarp saistībā ar naudassodiem, kas uzlikti laikā, kad šie nolīgumi ir bijuši spēkā?

5. Kādi ir Komisijas ierosinājumi attiecībā uz jebkādu turpmāku nolīgumu radītu finansiālo ieguvumu mērķi un sadali?