Parlementaire vraag - O-000017/2016Parlementaire vraag
O-000017/2016

Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000017/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Michael Theurer, namens de ALDE-Fractie

Procedure : 2016/2555(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000017/2016
Ingediende teksten :
O-000017/2016 (B8-0113/2016)
Aangenomen teksten :

Er bestaan op dit moment vier tabaksakkoorden tussen de lidstaten en de EU enerzijds, en Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco International (ITL) en British American Tobacco (BAT) anderzijds. Het akkoord met PMI loopt in juli 2016 af en bepaalt dat de partijen op korte termijn bij elkaar komen om te bekijken of de samenwerkingsovereenkomst al dan niet wordt verlengd.

Jarenlang, en met name sinds mei 2015, verzuimt de Commissie de beoordeling van de PMI-overeenkomst openbaar te maken. De PMI-overeenkomst verstrijkt in minder dan zes maanden en het Parlement, het enige rechtstreeks verkozen orgaan van de EU, is tot nu toe niet correct geïnformeerd. Dit is onaanvaardbaar in een democratisch bestel. De Europese burgers moeten kennis kunnen nemen van het standpunt van de Commissie over de mogelijke verlenging van de PMI-overeenkomst en over de lopende achterkamertjesonderhandelingen tussen de Commissie en PMI.

1. Wanneer zal de Commissie het Parlement de beoordelingen doen toekomen waarom het Parlement op 3 april 2014 heeft verzocht (zie het initiatiefverslag van het Parlement betreffende het jaarverslag 2012 over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie alsook zijn resolutie tot het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012)? Wat is de reden voor de aanzienlijke vertraging bij de terbeschikkingstelling van de beoordeling? Elke verdere vertraging zou gezien kunnen worden als het niet-nakomen door de Commissie van haar belofte om het Parlement tijdig van de beoordeling in kennis te stellen.

2. Wat zijn de belangrijkste resultaten die in het kader van de huidige overeenkomsten met de tabaksproducenten zijn geboekt? Wat zijn de tekortkomingen? Wat is volgens de Commissie de toegevoegde waarde van een hernieuwing van de huidige overeenkomsten?

3. In welk stadium bevinden de onderhandelingen zich? Hoe ziet het tijdschema eruit? Wanneer en hoe zal het Parlement op de hoogte gesteld worden?

4. Wat zijn tijdens de looptijd van de overeenkomsten de financiële gevolgen geweest voor de Unie en de lidstaten, boetes inbegrepen?

5. Wat is het voorstel van de Commissie voor wat betreft de bestemming en verdeling van de financiële baten van eventuele toekomstige overeenkomsten?