Parlamentná otázka - O-000017/2016Parlamentná otázka
O-000017/2016

  Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International)

  Otázka na ústne zodpovedanie O-000017/2016
  Komisii
  článok 128 rokovacieho poriadku
  Michael Theurer, v mene skupiny ALDE

  Postup : 2016/2555(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  O-000017/2016
  Predkladané texty :
  O-000017/2016 (B8-0113/2016)
  Prijaté texty :

  V súčasnej dobe sú v platnosti štyri dohody o spolupráci medzi členskými štátmi, EÚ a spoločnosťami Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) a British American Tobacco (BAT). Platnosť dohody s PMI sa skončí v júli 2016, čo si vyžaduje, aby sa strany čoskoro stretli a preskúmali, či by sa mala platnosť dohody predĺžiť.

  Komisia už niekoľko rokov, predovšetkým však od mája 2015, odkladá uverejnenie hodnotenia v súvislosti s dohodou so spoločnosťou PMI. Dohoda s PMI vyprší za menej ako šesť mesiacov a Európsky parlament, jediná priamo volená inštitúcia, ešte stále nebol dostatočne informovaný. Z pohľadu demokracie je to neprijateľné. Európskych občanov treba oboznámiť s názorom Komisie na možnosť obnovenia dohody s PMI a s prebiehajúcimi neverejnými rokovaniami medzi Komisiou a PMI.

  1. Kedy Komisia poskytne Parlamentu posúdenie, o ktoré požiadal 3. apríla 2014 (pozri iniciatívnu správu Európskeho parlamentu o výročnej správe za rok 2012 o ochrane finančných záujmov EÚ a uznesenie EP o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2012)? Čo spôsobilo toto významné omeškanie poskytnutia hodnotenia? Každé ďalšie omeškanie by sa mohlo vnímať ako porušenie prísľubu komisára Parlamentu, že hodnotenie sa poskytne načas.

  2. Aké sú hlavné výsledky dosiahnuté v rámci existujúcich dohôd s výrobcami tabaku? Aké sú záporné stránky? Aká je pozícia Komisie v súvislosti s pridanou hodnotou obnovenia súčasných dohôd?

  3. Aký je stav rokovaní? Aký harmonogram sa predpokladá? Kedy a ako bude Parlament informovaný?

  4. Aké finančné dôsledky mali dohody pre Úniu a členské štáty vrátane pokút vybraných počas platnosti dohôd?

  5. Čo navrhuje Komisia, pokiaľ ide o účel a rozdelenie finančných výhod akejkoľvek budúcej dohody?