Διαδικασία : 2015/2612(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000021/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000021/2016 (B8-0116/2016)

Συζήτηση :

PV 07/03/2016 - 16
CRE 07/03/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2016 - 7.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 183kWORD 30k
3 Φεβρουαρίου 2016
O-000021/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000021/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Jerzy Buzek, εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

 Θέμα: Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Παρακαλείται η Επιτροπή να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις όσον αφορά την ανακοίνωσή της με τίτλο «Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα»:

1. Η ενιαία ψηφιακή αγορά συνιστά μια από τις βασικές προτεραιότητες του τρέχοντος προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε αυτό το πλαίσιο, η βασιζόμενη στα δεδομένα οικονομία αποτελεί αναπτυσσόμενο τομέα που προσδοκάται ότι θα καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη του ψηφιακού κόσμου ο οποίος, πέραν της δυνατότητας διασύνδεσης, χρειάζεται κοινά πρότυπα, διαλειτουργικότητα, προσιτές πλατφόρμες, δίκτυο υψηλής ταχύτητας και υποδομή υπολογιστών υψηλών επιδόσεων. Με ποιους τρόπους σχεδιάζει η Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη της ευρυζωνικής υποδομής, του υπολογιστικού νέφους, των καινοτομιών όσον αφορά τα πρότυπα και ενός σταθερού νομικού πλαισίου, ως βασικών προτεραιοτήτων για την προώθηση μιας οικονομίας που θα βασίζεται στα δεδομένα;

2. Δεδομένων των ευκαιριών ανάπτυξης, απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας σε αυτόν τον τομέα και δεδομένων των υποχρεώσεων περί προστασίας των δεδομένων, ασφάλειας και βιωσιμότητας των προτύπων ιδιωτικότητας, με ποιους τρόπους προτίθεται η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το πλαίσιο μιας οικονομίας βασιζόμενης στα δεδομένα θα είναι νομικά άρτιο, θα τηρεί τα πρότυπα προστασίας των δεδομένων και, παράλληλα, θα παραμένει επαρκώς ευέλικτο ώστε να προσαρμόζεται στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον των ψηφιακών αγορών, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων από τα οφέλη που προσφέρει η οικονομία που βασίζεται στα δεδομένα;

3. Οι ΜΜΕ είναι σήμερα εκείνες οι επιχειρήσεις που επωφελούνται από τη χρήση της τεχνολογίας και της καινοτομίας και που προωθούν τη χρήση αυτή στο πλαίσιο της οικονομίας που βασίζεται στα δεδομένα στην Ευρώπη. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού οι οποίοι α) θα δίνουν στις ΜΜΕ τη δυνατότητα να συμβάλλουν ενεργά με τις στοίβες δεδομένων τους σε αλυσίδες προστιθέμενης αξίας που θα βασίζονται στα δεδομένα και να ανταγωνίζονται ως παγκόσμιοι ηγέτες της οικονομίας που βασίζεται στα δεδομένα β) θα παρέχουν στις ΜΜΕ πρόσβαση, με ίσες προϋποθέσεις και με τον δέοντα σεβασμό των παραμέτρων που αφορούν την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα, σε αποθετήρια δεδομένων τα οποία θα διαχειρίζονται οι κυβερνήσεις, ώστε να απελευθερωθεί ο αναγνωρισμένος δυναμισμός και η δημιουργικότητά τους στην ανάπτυξη εφαρμογών, προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής αξίας γ) θα ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να συμβάλλουν σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και σε οικονομικές δραστηριότητες, ώστε να διευκολυνθεί η καθιέρωση μιας οικονομίας βασιζόμενης στα δεδομένα;

4. Προκειμένου για την εκμετάλλευση των ευκαιριών που προσφέρει η οικονομία που βασίζεται στα δεδομένα, είναι απαραίτητο να τεθούν στο επίκεντρο τα δεδομένα που ανήκουν σε εταιρίες και τα δεδομένα που δημιουργούν προστιθέμενη αξία σε συνδυασμό με τα ανοικτά δεδομένα. Με ποιον τρόπο θα επιδιώξει η Επιτροπή την τυποποίηση των κανόνων και των μέτρων διαλειτουργικότητας βάσει της αγοράς και θα ενθαρρύνει την κοινή χρήση των δεδομένων, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός των διαφορών μεταξύ ανοικτών και ιδιωτικών δεδομένων, καθώς και των προτύπων προστασίας των δεδομένων;

5. Παρόλο που οι πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελούν προνόμια των κρατών μελών, με ποιον τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή των πρωτοβουλιών κατάρτισης που σχετίζονται με την επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου