Parlamentní otázky
PDF 196kWORD 28k
4. února 2016
O-000022/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000022/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Czesław Adam Siekierski, Albert Deß, Paolo De Castro, Mairead McGuinness, Viorica Dăncilă, Jarosław Kalinowski, Pilar Ayuso, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Peter Jahr, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jens Rohde, Andreas Schwab, Dariusz Rosati, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Jadwiga Wiśniewska, Stanisław Ożóg, Wim van de Camp, Bolesław G. Piecha, Michał Boni, Barbara Kudrycka, Julia Pitera, Karl-Heinz Florenz, Werner Langen, Anna Záborská, Francisco José Millán Mon, Cecilia Wikström, Knut Fleckenstein, Indrek Tarand, Adam Gierek, Jiří Maštálka, Ryszard Czarnecki, Marc Tarabella, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David McAllister, Hermann Winkler, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Kuhn, Tadeusz Zwiefka, Heinz K. Becker, Janusz Zemke, Jan Olbrycht, Annie Schreijer-Pierik

 Předmět: Existence necelních překážek pro vývozce potravin na vnitřním trhu EU

Členské státy stále častěji zavádějí necelní překážky pro vývozce potravin na vnitřním trhu. Tyto kroky jsou v rozporu s právem EU a porušují jednu ze základních svobod, na nichž je EU založena, a to volný pohyb zboží (články 3, 28 a 49 SFEU).

Tyto kroky jsou nejen diskriminační povahy, ale ovlivňují i konkurenceschopnost dovážených potravin na vnitřním trhu EU (články 101 a 102 SFEU) způsobem, který by mohl mít negativní dopady na hospodářství EU a přispět k poklesu přeshraničního obchodu s potravinářskými výrobky na vnitřním trhu EU. Dopady těchto kroků mohou mít rovněž negativní vliv na fungování malých a středních podniků na vnitřním trhu.

1. Jaké právní kroky hodlá Komise podniknout vůči členským státům, které uplatňují diskriminační postupy proti vývozcům potravin v EU?

2. Provedla Komise analýzu výše uvedených problémů a bude zvažovat zavedení ustanovení na úrovni EU, kterými by zakázala tyto praktiky, jež mají dopad na dovoz potravin, aby tak zajistila řádné, spravedlivé a transparentní fungování vnitřního trhu EU pro výrobce potravin a maloobchodníky?

3. V rámci práce související se strategií vnitřního trhu přijatou Komisí v říjnu 2015:

a. Bude Komise zvažovat navržení rozhodných opatření, kterými by omezila uplatňování protekcionistických opatření/praktik členskými státy na vnitřním trhu?

b. Bude se Komise zabývat možností zavést ustanovení na úrovni EU, kterými by zakázala uplatňování takovýchto opatření na dovoz potravin, s cílem zajistit řádné, spravedlivé a transparentní fungování vnitřního trhu EU pro výrobce potravin a maloobchodníky, a hodlá tak učinit?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí