Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 104kWORD 29k
4. helmikuuta 2016
O-000022/2016
Suullisesti vastattava kysymys O-000022/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Czesław Adam Siekierski, Albert Deß, Paolo De Castro, Mairead McGuinness, Viorica Dăncilă, Jarosław Kalinowski, Pilar Ayuso, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Peter Jahr, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jens Rohde, Andreas Schwab, Dariusz Rosati, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Jadwiga Wiśniewska, Stanisław Ożóg, Wim van de Camp, Bolesław G. Piecha, Michał Boni, Barbara Kudrycka, Julia Pitera, Karl-Heinz Florenz, Werner Langen, Anna Záborská, Francisco José Millán Mon, Cecilia Wikström, Knut Fleckenstein, Indrek Tarand, Adam Gierek, Jiří Maštálka, Ryszard Czarnecki, Marc Tarabella, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David McAllister, Hermann Winkler, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Kuhn, Tadeusz Zwiefka, Heinz K. Becker, Janusz Zemke, Jan Olbrycht, Annie Schreijer-Pierik

 Aihe: Elintarvikkeiden viejien muut kuin tulleihin liittyvät kaupan esteet EU:n sisämarkkinoilla

Yksittäiset jäsenvaltiot asettavat elintarvikkeiden viejille yhä useammin tulleihin liittymättömiä kaupan esteitä sisämarkkinoilla. Nämä toimet ovat ristiriidassa EU:n oikeuden kanssa, mutta ne rikkovat myös yhtä EU:n neljästä perusperiaatteesta eli tavaroiden vapaata liikkuvuutta (SEUT-sopimuksen 3, 28 ja 49 artikla).

Paitsi että nämä toimet ovat syrjiviä, ne vaikuttavat tuotujen elintarvikkeiden kilpailukykyyn EU:n sisämarkkinoilla (SEUT-sopimuksen 101 ja 102 artikla) tavalla, jolla voi olla kielteisiä vaikutuksia EU:n talouteen ja joka voi johtaa elintarviketuotteiden rajat ylittävän kaupan vähenemiseen EU:n sisämarkkinoilla. Toimien seuraukset voivat myös vaikuttaa kielteisesti pk-yritysten toimintaan sisämarkkinoilla.

1. Mihin lainsäädännöllisiin toimiin komissio aikoo ryhtyä sellaisten jäsenvaltioiden suhteen, jotka harjoittavat EU:ssa elintarvikkeiden viejiin kohdistuvia syrjiviä käytäntöjä?

2. Onko komissio arvioinut näitä ongelmia ja harkitseeko se tällaiset elintarviketuontiin vaikuttavat käytännöt kieltäviä EU:n säännöksiä, jotta elintarvikkeiden tuottajille ja vähittäismyyjille voitaisiin taata EU:n sisämarkkinoiden asianmukainen, oikeudenmukainen ja avoin toiminta?

3. Kun otetaan huomioon komission lokakuussa 2015 hyväksymään sisämarkkinastrategiaan liittyvä työ, on syytä kysyä

a. harkitseeko komissio sellaisten määrätietoisten toimien ehdottamista, joilla rajoitettaisiin jäsenvaltioiden sisämarkkinoilla soveltamia protektionistisia toimia ja käytäntöjä

b. voiko komissio tutkia mahdollisuutta ottaa käyttöön EU:n säännöksiä, joilla kiellettäisiin tällaiset elintarvikkeiden tuontia koskevat rajoitukset, jotta elintarvikkeiden tuottajille ja vähittäismyyjille voitaisiin taata EU:n sisämarkkinoiden asianmukainen, oikeudenmukainen ja avoin toiminta, ja aikooko se tehdä niin.

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö