Parlementaire vragen
PDF 98kWORD 27k
4 februari 2016
O-000022/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000022/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Czesław Adam Siekierski, Albert Deß, Paolo De Castro, Mairead McGuinness, Viorica Dăncilă, Jarosław Kalinowski, Pilar Ayuso, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Peter Jahr, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jens Rohde, Andreas Schwab, Dariusz Rosati, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Jadwiga Wiśniewska, Stanisław Ożóg, Wim van de Camp, Bolesław G. Piecha, Michał Boni, Barbara Kudrycka, Julia Pitera, Karl-Heinz Florenz, Werner Langen, Anna Záborská, Francisco José Millán Mon, Cecilia Wikström, Knut Fleckenstein, Indrek Tarand, Adam Gierek, Jiří Maštálka, Ryszard Czarnecki, Marc Tarabella, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David McAllister, Hermann Winkler, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Kuhn, Tadeusz Zwiefka, Heinz K. Becker, Janusz Zemke, Jan Olbrycht, Annie Schreijer-Pierik

 Betreft: Het bestaan van non-tarifaire belemmeringen voor voedselexporteurs op de interne markt van de EU

Het feit dat non-tarifaire belemmeringen voor voedselexporteurs op de interne markt die zijn opgeworpen door afzonderlijke lidstaten steeds vaker voorkomen, en dat deze maatregelen nog altijd in strijd zijn met het EU-recht, druist in tegen een van de vier fundamentele vrijheden waarop de EU gestoeld is, namelijk het vrije verkeer van goederen (artikelen 3, 28 en 49 VWEU).

Deze maatregelen zijn niet alleen discriminerend van aard maar hebben ook gevolgen voor het concurrentievermogen van levensmiddelen die worden geïmporteerd naar de interne markt van de EU (de artikelen 101 en 102 VWEU), kunnen de economie van de EU schaden en dragen mogelijk bij aan een daling van de grensoverschrijdende handel in levensmiddelen op de interne markt van de EU. Dergelijke maatregelen kunnen ook kwalijke gevolgen hebben voor het functioneren van kmo's op de interne markt.

1. Welke juridische stappen wil de Commissie ondernemen tegen lidstaten die zich bedienen van discriminerende praktijken tegen voedselexporteurs in de EU?

2. Heeft de Commissie bovengenoemde problemen geanalyseerd en overweegt ze EU-bepalingen in te voeren om deze praktijken met gevolgen voor de invoer van levensmiddelen te verbieden, om een goede, eerlijke en transparante werking van de interne markt van de EU voor voedselproducenten en detailhandelaren te garanderen?

3. In het kader van het werk aan de strategie voor de interne markt, die is aangenomen door de Commissie in oktober 2015:

a. Overweegt de Commissie doortastende maatregelen te nemen waarmee de toepassing van protectionistische maatregelen/praktijken door lidstaten op de interne markt kan worden ingedamd?

b. Gaat de Commissie onderzoeken of er EU-bepalingen kunnen worden ingevoerd om dergelijke maatregelen voor de invoer van levensmiddelen te verbieden, teneinde een goede, eerlijke en transparante werking van de interne markt van de EU voor voedselproducenten en detailhandelaren te garanderen, en is ze van plan dergelijke bepalingen in te voeren?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid