Процедура : 2016/2575(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000027/2016

Внесени текстове :

O-000027/2016 (B8-0359/2016)

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 20
CRE 27/04/2016 - 20

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 187kWORD 27k
15 февруари 2016 г.
O-000027/2016
Въпрос с искане за устен отговор O-000027/2016
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Pavel Svoboda, от името на Комисия по правни въпроси
Cecilia Wikström, от името на Комисия по петиции

 Относно: Защита на висшите интереси на детето (в трансграничен план) в Европа
 Отговор по време на пленарно заседание 

Във връзка с предстоящото преразглеждане на Регламента Брюксел ІІа и с нарастващата тревога в обществото, отразена в нарастващ брой петиции до Парламента, Съветът се приканва да вземе позиция по следните въпроси:

1. С оглед на член 81 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси възнамерява ли Съветът да хармонизира принципите и насоките, целящи засилено сътрудничество по трансгранични въпроси, свързани с децата, като насърчи мерки като медиация и помирителни процедури, включително с биологичното семейство преди даването на дете за осиновяване и винаги при отчитане на висшия интерес на детето?

2. Как ще улесни Съветът диалога и обмена на най-добри практики между социалните служби с оглед разработването на политики в подкрепа на семействата за отглеждане на децата им с възможно най-голяма грижа за тяхното благосъстояние, така че да се намали броят на децата, които в крайна сметка се дават в институции или за осиновяване? Възнамерява ли Съветът да окуражи даването на братя и сестри в едни и същи приемни семейства преди окончателното осиновяване, с оглед да се запази висшият интерес на детето?

3. С оглед на разнообразието на културното и социално наследство, как предвижда Съветът да наблюдава и координира функционирането на службите за грижи за детето в различните държави членки със специален акцент върху практиките за осиновяване в трансгранични случаи, с цел да се гарантира спазването на висшия интерес на детето?

4. Би ли подкрепил Съветът сформирането, където е възможно, на специализирани състави в семейноправните съдилища, с цел да се гарантира последователност и бърза процедура на връщане в трансгранични случаи? Би ли улеснил Съветът органите за трансгранична медиация в действащата рамка за съдебно сътрудничество в ЕС като крайна мярка за третиране на трансгранични случаи на отвличане на деца и спорове за родителски права?

5. Би ли развил Съветът възгледите си по отношение на подкрепата на евентуална водена от Комисията общоевропейска инициатива, насочена към създаването на уебпортал, на който да се изброяват по ясен и достъпен начин съответните правни данни за процедурите за осиновяване в държавите членки и съответните органи и институции, към които да се обърне човек в случаи, свързани с трансгранични отвличания?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност