Διαδικασία : 2016/2575(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000027/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000027/2016 (B8-0359/2016)

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 20
CRE 27/04/2016 - 20

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 187kWORD 29k
15 Φεβρουαρίου 2016
O-000027/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000027/2016
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών

 Θέμα: Προστασία των συμφερόντων των παιδιών σε διασυνοριακές υποθέσεις στην Ευρώπη
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη αναθεώρηση του κανονισμού ΙΙα των Βρυξελλών και την αυξανόμενη ανησυχία του κοινού, που εκδηλώνεται με την αύξηση του αριθμού των αναφορών που απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο καλείται να λάβει θέση σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

1. Bάσει του άρθρου 81 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις, προτίθεται το Συμβούλιο να εξορθολογίσει τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την ενίσχυση της συνεργασίας σε διασυνοριακές υποθέσεις που σχετίζονται με παιδιά, προωθώντας μέτρα, όπως η διαμεσολάβηση και ο συμβιβασμός, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών οικογενειών, πριν ένα παιδί τεθεί προς υιοθεσία, και λαμβάνοντας πάντα υπόψη το καλύτερο συμφέρον του παιδιού;

2. Πώς θα διευκολύνει το Συμβούλιο τον διάλογο και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κοινωνικών υπηρεσιών με σκοπό την ανάπτυξη πολιτικών που στηρίζουν τις οικογένειες στην ανατροφή των παιδιών τους με την ύψιστη ανησυχία για την καλή τους διαβίωση, και συνεπώς τη μείωση του αριθμού των παιδιών, για τα οποία θα πρέπει να ληφθεί τελικά μέριμνα και τα οποία θα πρέπει να τεθούν προς υιοθεσία; Προτίθεται το Συμβούλιο να ενθαρρύνει τη διάθεση αδερφών στην ίδια ανάδοχη οικογένεια πριν από την τελική υιοθεσία, προκειμένου να διασφαλιστεί το καλύτερο συμφέρον του παιδιού;

3. Στο πλαίσιο της ποικιλόμορφης πολιτιστικής και κοινωνικής κληρονομιάς, πώς προτίθεται το Συμβούλιο να μεριμνήσει για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας των υπηρεσιών παιδικής πρόνοιας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στις πρακτικές υιοθεσίας σε διασυνοριακές υποθέσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί το καλύτερο συμφέρον του παιδιού;

4. Θα υποστηρίξει το Συμβούλιο, εφόσον είναι δυνατόν, τη δημιουργία ειδικών τμημάτων εντός των οικογενειακών δικαστηρίων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή και η ταχεία διαδικασία επιστροφής σε διασυνοριακές υποθέσεις; Θα διευκολύνει το Συμβούλιο τους διασυνοριακούς φορείς διαμεσολάβησης εντός του υφισταμένου πλαισίου δικαστικής συνεργασίας στην ΕΕ, ως ύστατη λύση για την αντιμετώπιση διασυνοριακών υποθέσεων απαγωγής παιδιών και διαφορών περί γονικής επιμέλειας;

5. Θα μπορούσε το Συμβούλιο να διευκρινίσει εάν θα υποστηρίξει μια ενδεχόμενη πρωτοβουλία της Επιτροπής ευρωπαϊκού βεληνεκούς με στόχο τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πύλης, όπου θα αναφέρονται με σαφή και προσιτό τρόπο οι σχετικές νομικές πληροφορίες για τις διαδικασίες υιοθεσίας στα κράτη μέλη, καθώς και οι αρμόδιες αρχές και οι θεσμοί στους οποίους μπορεί κάποιος να προσφύγει σε περιπτώσεις διασυνοριακών απαγωγών;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου