Menetlus : 2016/2575(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000027/2016

Esitatud tekstid :

O-000027/2016 (B8-0359/2016)

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 20
CRE 27/04/2016 - 20

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 7kWORD 24k
15. veebruar 2016
O-000027/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000027/2016
nõukogule
Kodukorra artikkel 128
Pavel Svoboda, Õiguskomisjoni nimel
Cecilia Wikström, Petitsioonikomisjoni nimel

 Teema: Lapse huvide (piiriülene) kaitse Euroopas
 Vastus täiskogul 

Seoses eelseisva Brüsseli IIa määruse läbivaatamise ja kasvava avaliku murega, mida väljendab parlamendile esitatud petitsioonide arvu kasv, palume nõukogul selgitada oma seisukohta järgmistes küsimustes.

1. Arvestades Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 81, mis puudutab õigusalast koostööd tsiviilasjades, siis kas nõukogul on kavas koostöö tugevdamiseks lastega seonduvates piiriülestes küsimustes suuniseid ja põhimõtteid ühtlustada, edendades selleks enne lapse lapsendamiseks andmist võetavaid meetmeid nagu vahendus- ja lepitusmenetlus, sh bioloogilise perekonnaga, ja seejuures alati lapse huve arvestades?

2. Kuidas kavatseb nõukogu kaasa aidata dialoogile ja parimate tavade vahetamisele sotsiaalametites, et töötada välja meetmed, mis aitaks perekondadel nende lapsi kasvatada, muretsedes ennekõike laste heaolu pärast, ja seeläbi vähendada nende laste arvu, kes antakse lõpuks hooldusasutusse või lapsendamiseks? Kas nõukogu kavatseb julgustada õdede ja vendade andmist samasse kasuperekonda enne lõplikku lapsendamist, et tagada lapse huvide kaitse?

3. Arvestades mitmekesist sotsiaalset ja kultuuripärandit, siis kuidas kavatseb nõukogu jälgida ja koordineerida laste hoolekande teenistuste tegevust liikmesriikides, pöörates erilist tähelepanu piiriülese lapsendamise juhtudele, et kindlustada lapse huvide kaitse?

4. Kas nõukogu toetaks võimaluse korral perekonnakohtutes erikodade loomist, et tagada piiriüleste juhtumite ühtlustatud lahendamine ja kiire tagasisaatmismenetlus? Kas nõukogu kavatseb olemasolevas õigusalase koostöö raamistikus ELis hõlbustada piiriüleste vahendamisasutuste tegevust kui viimast abinõu piiriüleste lapseröövide ja vanemate hooldusõigusvaidluste küsimuses?

5. Kas nõukogu võiks selgitada, kas ta toetaks võimalikke komisjoni juhitud üleeuroopalisi algatusi veebiportaali loomiseks, kus antaks asjakohast õiguslikku teavet liikmesriikide lapsendamismenetluste kohta ning kus oleksid selgel ja arusaadaval kujul ära toodud asjaomased asutused ja institutsioonid, kelle poole piiriülese lapseröövi korral pöörduda?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika