Parlamentarno pitanje - O-000027/2016Parlamentarno pitanje
O-000027/2016

Prekogranična zaštita najboljeg interesa djeteta u Europi

Pitanje za usmeni odgovor O-000027/2016
upućena Vijeću
članak 128
Pavel Svoboda, u ime Odbor za pravna pitanja
Cecilia Wikström, u ime Odbor za predstavke

Postupak : 2016/2575(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000027/2016
Podneseni tekstovi :
O-000027/2016 (B8-0359/2016)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

U vezi s predstojećim preispitivanjem Uredbe Bruxelles II.a i u svjetlu rastuće zabrinutosti javnosti, koju potvrđuje sve veći broj predstavki upućenih Parlamentu, od Vijeća se traži da zauzme stajalište o sljedećim pitanjima:

1. Imajući u vidu članak 81. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u kojem je riječ o pravosudnoj suradnji u građanskim stvarima, namjerava li Vijeće u unaprijediti načela i smjernice za jačanje suradnje u prekograničnim predmetima povezanim s djecom, promičući mjere kao što su posredovanje i mirenje, također s biološkom obitelji, prije no što se dijete da na posvojenje i uvijek vodeći računa o najboljem interesu djeteta?

2. Kako će Vijeće olakšati dijalog i razmjenu najboljih praksi među socijalnim službama u cilju razvoja politika kojima se obiteljima pruža potpora pri odgoju djece te se u prvi plan stavlja dobrobit djece, smanjujući tako broj djece koja se povjeravaju na skrb socijalnoj službi ili se daju na posvojenje? Namjerava li Vijeće potaknuti smještanje braće i sestara u istu udomiteljsku obitelj prije konačnog posvojenja u cilju zaštite najboljeg interesa djeteta?

3. Kako Vijeće s obzirom na raznolikost kulturnog i društvenog naslijeđa predviđa praćenje i koordinaciju rada službi socijalne skrbi za djecu u državama članicama EU-a, uz poseban naglasak na praksama posvajanja u prekograničnim slučajevima, kako bi se zajamčila zaštita djetetova najboljeg interesa?

4. Bi li Vijeće podržalo uspostavu specijaliziranih vijeća u okviru obiteljskih sudova, ondje gdje je to moguće, kako bi se zajamčila dosljednost i brz postupak povratka u prekograničnim slučajevima? Hoće li Vijeće poduprijeti tijela za prekogranično mirenje u postojećem okviru pravosudne suradnje u EU-u kao zadnju opciju u rješavanju prekograničnih slučajeva otmice djece i sporova oko roditeljskog skrbništva?

5. Može li Vijeće podrobnije objasniti bi li pružilo potporu potencijalnoj inicijativi na europskoj razini koju bi predvodila Komisija u cilju pokretanja internetskog portala na kojemu bi na jasan i pristupačan način bile navedene relevantne pravne informacije o postupcima posvajanja u državama članicama te mjerodavna tijela i institucije kojima se treba obratiti u slučajevima prekogranične otmice?