Procedure : 2016/2575(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000027/2016

Ingediende teksten :

O-000027/2016 (B8-0359/2016)

Debatten :

PV 27/04/2016 - 20
CRE 27/04/2016 - 20

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 7kWORD 25k
15 februari 2016
O-000027/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000027/2016
aan de Raad
Artikel 128 van het Reglement
Pavel Svoboda, namens de Commissie juridische zaken
Cecilia Wikström, namens de Commissie verzoekschriften

 Betreft: Bescherming (over de grenzen heen) van de belangen van kinderen in Europa
 Antwoord plenaire 

In verband met de komende herziening van de "Verordening Brussel II bis" en de toenemende bezorgdheid onder het grote publiek, die tot uiting komt in een toenemend aantal verzoekschriften aan het Parlement, wordt de Raad verzocht een standpunt in te nemen ten aanzien van de volgende kwesties:

1. Is de Raad van plan om in het kader van artikel 81 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat betrekking heeft op justitiële samenwerking in burgerlijke zaken, de beginselen en richtsnoeren voor nauwere samenwerking in grensoverschrijdende zaken die kinderen betreffen, te stroomlijnen door maatregelen te promoten zoals bemiddeling en verzoening, ook met de biologische familie, voordat een kind ter adoptie wordt afgestaan, waarbij altijd rekening wordt gehouden met het belang van het kind?

2. Hoe gaat de Raad de dialoog en de uitwisseling van best practices bevorderen met het oog op de ontwikkeling van beleid dat gezinnen helpt hun kinderen op te voeden met de grootst mogelijke zorg voor hun welzijn, zodat het aantal kinderen dat uiteindelijk uit huis wordt geplaatst of ter adoptie wordt afgestaan, verkleind wordt? Is de Raad voornemens het omwille van het belang van het kind aan te moedigen dat broers en zussen in hetzelfde gastgezin worden geplaatst voordat zij definitief geadopteerd worden?

3. Hoe denkt de Raad, gezien de verscheidenheid aan culturele en sociale tradities, het functioneren van jeugdzorgdiensten in de EU-lidstaten te monitoren en te coördineren, met bijzondere aandacht voor adoptiepraktijken in grensoverschrijdende zaken, teneinde te waarborgen dat het belang van het kind gediend wordt?

4. Zou de Raad er voorstander van zijn dat er waar mogelijk speciale kamers van familierechtbanken worden aangewezen om een coherente aanpak en een soepele terugkeerprocedure in grensoverschrijdende gevallen te waarborgen? Gaat de Raad grensoverschrijdende bemiddelingsorganen binnen het bestaande raam voor justitiële samenwerking in de EU faciliteren als uiterste middel voor het behandelen van grensoverschrijdende gevallen van kinderontvoering en geschillen over ouderlijk gezag?

5. Is de Raad voorstander van een eventueel door de Commissie geleid Europabreed initiatief dat gericht is op het opzetten van een webportaal waarin een duidelijk en toegankelijk overzicht wordt gegeven van relevante juridische informatie over de in de lidstaten bestaande adoptieprocedures, alsook van de bevoegde autoriteiten en instellingen waartoe mensen zich kunnen wenden in gevallen van grensoverschrijdende ontvoering?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid