Postup : 2016/2575(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000027/2016

Predkladané texty :

O-000027/2016 (B8-0359/2016)

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 20
CRE 27/04/2016 - 20

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 108kWORD 27k
15. februára 2016
O-000027/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000027/2016
Rade
článok 128 rokovacieho poriadku
Pavel Svoboda, v mene Výboru pre právne veci
Cecilia Wikström, v mene Výboru pre petície

 Vec: Ochrana najlepších záujmov dieťaťa (naprieč hranicami) v Európe
 Odpoveď v pléne 

V súvislosti s nadchádzajúcou revíziou nariadenia Brusel IIa a silnejúcimi obavami verejnosti, o ktorých svedčí rastúci počet petícií adresovaných Parlamentu, sa Rada vyzýva, aby zaujala stanovisko k týmto otázkam:

1. so zreteľom na článok 81 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý sa týka justičnej spolupráce v občianskoprávnych veciach, má Rada v úmysle zaviesť zásady a usmernenia zamerané na posilnenie spolupráce v cezhraničných veciach týkajúcich sa detí, presadzovaním opatrení, napr. mediácie a zmierovacieho postupu, a to aj zapojením biologickej rodiny, prv než sa dieťa dá na osvojenie, berúc vždy do úvahy najlepšie záujmy dieťaťa?

2. Ako chce Rada uľahčiť dialóg a výmenu najlepších postupov medzi sociálnymi službami s cieľom vypracovať politiky na podporu rodín pri výchove detí s najväčším dôrazom na ich blaho, čím by sa znížil počet detí, ktoré sú nakoniec umiestnené do ústavnej starostlivosti alebo dané na osvojenie? Plánuje Rada podporiť umiestňovanie súrodencov do tej istej náhradnej rodiny ešte pred konečným rozhodnutím o osvojení s cieľom chrániť najlepšie záujmy dieťaťa?

3. Vzhľadom na rozmanitosť kultúrneho a sociálneho dedičstva, ako chce Rada monitorovať a koordinovať fungovanie služieb starostlivosti o deti v členských štátoch s osobitným zameraním na postupy osvojenia v cezhraničných prípadoch, aby sa zaručili najlepšie záujmy dieťaťa?

4. Podporila by Rada vytvorenie, pokiaľ je to možné, špecializovaných senátov v rámci rodinných súdov, aby sa zaručil súlad a proces rýchleho návratu v cezhraničných prípadoch? Podporí Rada cezhraničné mediačné orgány v rámci existujúceho rámca justičnej spolupráce v EÚ, ako poslednú možnosť riešenia cezhraničných prípadov únosov detí a sporov týkajúcich sa rodičovskej starostlivosti?

5. Mohla by sa Rada vyjadriť k tomu, či by podporila celoeurópsku iniciatívu pod vedením Komisie zameranú na spustenie webového portálu, na ktorom by boli jasne a dostupne uvedené príslušné právne informácie o postupoch osvojenia v členských štátoch, ako aj príslušné orgány a inštitúcie, na ktoré sa treba obrátiť v prípadoch cezhraničných únosov?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia