Парламентарен въпрос - O-000034/2016Парламентарен въпрос
O-000034/2016

Какво означава рейтинг "ААА" в социалната сфера?

Въпрос с искане за устен отговор O-000034/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Thomas Händel, от името на Комисия по заетост и социални въпроси

Процедура : 2015/3024(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000034/2016
Внесени текстове :
O-000034/2016 (B8-0117/2016)
Гласувания :
Приети текстове :

В речта си пред Парламента през октомври 2014 г. председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер обяви своята амбиция за постигане на рейтинг „ААА“ в социалната сфера в ЕС. В доклада на петимата председатели, озаглавен „Завършване на европейския икономически и паричен съюз“, се отправя препоръка за силен акцент върху заетостта и социалните резултати, като същевременно се признава, че не съществува образец на универсален подход. Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси от 7 декември 2015 г. прие заключения като част от визията за рейтинг „ААА“ в социалната сфера за Европа, като подчерта, че следва да се използва пълният потенциал на социалното управление, за да се установят и преодолеят основните общи социални и свързани със заетостта предизвикателства и тенденции, които трябва да бъдат наблюдавани с оглед постигането на общите цели на заетостта и социални цели, включително целите на стратегията „Европа 2020“. Следва да се отбележи, че след първоначалното обявяване Комисията все още не е предоставила конкретна и структурирана информация относно напредъка към постигането на рейтинг „ААА“ в социалната сфера.

– Какво е определението на Комисията за рейтинг „ААА“ в социалната сфера за Европа и тя може ли да предостави конкретни подробности относно концепцията, нейните компоненти и залегналите в основата ѝ цели?

– Кои съществуващи и нови механизми, процедури, показатели и измерими цели – във и извън рамките на европейския семестър – тя ще приложи за постигането на рейтинг „ААА“ в социалната сфера и как ще бъдат използвани тези инструменти?

– Какъв е подробният график за постигането на рейтинг „ААА“ в социалната сфера?

– Как тя ще насърчава сближаването въз основа на общи високи стандарти, какъв вид реформи и законодателство възнамерява да поощрява на равнище ЕС и на национално равнище и по какъв начин ще упражнява мониторинг върху напредъка към постигането на тези стандарти и на рейтинг „ААА“ в социалната сфера по принцип?

– Как тя ще гарантира постигането на рейтинг „ААА“ в социалната сфера за ЕС като цяло, а не само за икономическия и паричен съюз?