Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000034/2016Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000034/2016

Τι είναι η κοινωνική βαθμολόγηση τριπλού Α;

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000034/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Διαδικασία : 2015/3024(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000034/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000034/2016 (B8-0117/2016)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Στην ομιλία του τον Οκτώβριο του 2014 στο Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Jean-Claude Juncker δήλωσε τη φιλοδοξία του να επιτύχει η ΕΕ κοινωνική βαθμολόγηση τριπλού Α. Η έκθεση «των πέντε προέδρων» με τίτλο « Η ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης της Ευρώπης » συνέστησε να δοθεί μια ισχυρή έμφαση στην απασχόληση και την κοινωνική επίδοση, αναγνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει ένα πρότυπο ίδιο για όλους. Το Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών της 7ης Δεκεμβρίου 2015 ενέκρινε συμπεράσματα ως «μέρος του οράματος για μια βαθμολόγηση με τριπλό Α της κοινωνικής Ευρώπης», τονίζοντας ότι «η κοινωνική διακυβέρνηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το πλήρες δυναμικό της για τον εντοπισμό και τη αντιμετώπιση βασικών κοινών κοινωνικών και εργασιακών προκλήσεων και τάσεων με σκοπό την επίτευξη των κοινών εργασιακών και κοινωνικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 ». Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, μετά την αρχική ανακοίνωση της, η Επιτροπή δεν έχει ακόμη παράσχει συγκεκριμένες και δομημένες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο προς την κατεύθυνση μιας κοινωνικής βαθμολόγησης τριπλού Α.

– Ποιός είναι ο ορισμός της Επιτροπής για μια κοινωνική βαθμολόγησης τριπλού Α για την Ευρώπη, και μπορεί να παράσχει συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με την έννοια, τις συνιστώσες και τους βασικούς στόχους;

– Ποιοί υφιστάμενοι και νέοι μηχανισμοί, διαδικασίες, δείκτες και μετρήσιμοι στόχοι - εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου - θα εφαρμοστούν για την επίτευξη της κοινωνικής βαθμολόγησης τριπλού Α, και πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα μέσα;

– Ποιό είναι το λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για την επιδίωξη μιας κοινωνικής βαθμολόγησης τριπλού Α;

– Πώς θα προωθηθεί η σύγκλιση με βάση κοινούς κανόνες υψηλού επιπέδου, τι είδους μεταρρυθμίσεις και νομοθεσία προτίθεται να προωθηθεί σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, και πώς θα επιτευχθεί η παρακολούθηση της προόδου προς την κατεύθυνση αυτών των προτύπων και γενικότερα προς την επίτευξη μια κοινωνικής βαθμολόγησης τριπλού Α;

– Πώς θα εξασφαλιστεί ότι μια κοινωνική βαθμολόγηση τριπλού A θα επιτευχθεί για την ΕΕ στο σύνολό της και όχι μόνο για την οικονομική και νομισματική ένωση;