Parlamento klausimas - O-000034/2016Parlamento klausimas
O-000034/2016

Ką reiškia "trijų A socialinis reitingas"?

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000034/2016
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Thomas Händel, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vadu

Procedūra : 2015/3024(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000034/2016
Pateikti tekstai :
O-000034/2016 (B8-0117/2016)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

2014 m. spalio mėn., sakydamas kalbą Parlamente, Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris išreiškė troškimą, kad ES pasiektų „trijų A socialinį reitingą“. Vadinamajame penkių pirmininkų pranešime „Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimas“ rekomenduojama daug dėmesio skirti užimtumui ir socialiniams rodikliams, kartu pripažįstant, kad nėra visiems tinkamo modelio. Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryba 2015 m. gruodžio 7 d. posėdyje patvirtino išvadas, kuriose apibrėžta Europos trijų A socialinio reitingo vizija ir pabrėžiama, kad „turėtų būti išnaudotos visos socialinio valdymo galimybės siekiant nustatyti ir spręsti pagrindinius bendrus uždavinius ir tendencijas, kurias būtina stebėti, socialinėje ir užimtumo srityse, siekiant pasiekti bendrus užimtumo ir socialinius tikslus, įskaitant strategijos „Europa 2020“ tikslus“. Reikėtų pažymėti, kad po savo pirminio pranešimo Komisija dar nesuteikė konkrečios ir struktūriškos informacijos apie tai, kaip bus siekiama trijų A socialinio reitingo.

– Kaip Komisija apibrėžia Europos trijų A socialinį reitingą ir ar ji gali pateikti konkrečios informacijos apie jo koncepciją, sudėtines dalis ir pagrindinius tikslus?

– Kokius esamus ir naujus mechanizmus, procedūras, rodiklius ir pamatuojamus tikslus, susijusius ir nesusijusius su Europos semestru, ji taikys, kad pasiektų trijų A socialinį reitingą, ir kaip tos priemonės bus naudojamos?

– Koks yra konkretus trijų A socialinio reitingo siekimo tvarkaraštis?

– Kaip Komisija skatins konvergenciją, grindžiamą bendrais aukšto lygio standartais, kokias reformas ji ketina skatinti vykdyti ir kokius teisės aktus priimti ES ir nacionaliniu lygmeniu ir kaip bus stebima pažanga siekiant tų standartų ir trijų A socialinio reitingo apskritai?

– Kaip ji užtikrins, kad trijų A socialinis reitingas būtų pasiektas visoje ES, o ne tik ekonominėje ir pinigų sąjungoje?