Parlamentná otázka - O-000034/2016Parlamentná otázka
O-000034/2016

Čo je to sociálny rating AAA?

Otázka na ústne zodpovedanie O-000034/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Thomas Händel, v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

Postup : 2015/3024(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000034/2016
Predkladané texty :
O-000034/2016 (B8-0117/2016)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Vo svojom vystúpení v Európskom parlamente v októbri 2014 predseda Komisie Jean-Claude Juncker hovoril o ambícii EÚ dosiahnuť „sociálny rating AAA.“ Správa piatich predsedov s názvom Dobudovanie hospodárskej a menovej únie v Európe obsahuje odporúčanie výrazne sa zamerať na zamestnanosť a sociálnu oblasť, pričom sa v nej uznáva, že neexistuje jediné riešenie vhodné pre všetkých. Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a ochranu spotrebiteľa prijala 7. decembra 2015 závery „ako súčasť vízie sociálneho ratingu AAA pre Európu“, pričom zdôraznila, že „správa sociálnych záležitostí by mala v plnej miere využívať potenciál na identifikovanie a riešenie kľúčových sociálnych výziev a výziev v oblasti zamestnanosti a trendov, ktoré je potrebné sledovať, s cieľom dosiahnuť spoločné ciele v oblasti zamestnanosti a v sociálnej oblasti vrátane cieľov stratégie Európa 2020“. Je potrebné poznamenať, že Komisia po svojom prvom oznámení doteraz neposkytla konkrétne a štruktúrované informácie o postupe smerom k sociálnemu ratingu AAA.

– Ako Komisia definuje sociálny rating AAA pre Európu a môže poskytnúť konkrétne podrobnosti o jeho koncepcii, súčastiach a základných cieľoch?

– Aké existujúce a nové mechanizmy, postupy, ukazovatele a merateľné ciele – v rámci európskeho semestra aj mimo neho – Komisia uplatní s cieľom dosiahnuť sociálny rating AAA a ako sa tieto nástroje použijú?

– Aký je podrobný harmonogram Komisie na dosiahnutie sociálneho ratingu AAA?

– Ako bude Komisia presadzovať konvergenciu na základe spoločných noriem vysokej úrovne, aký typ reforiem a právnych predpisov hodlá presadzovať na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni a ako bude monitorovať pokrok smerom k týmto normám a k sociálnemu ratingu AAA všeobecne?

– Ako Komisia zabezpečí, aby sa sociálny rating AAA dosiahol pre EÚ ako celok a nielen pre hospodársku a menovú úniu?