Parlamendi esitatud küsimus - O-000038/2016Parlamendi esitatud küsimus
O-000038/2016

Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2015. aasta resolutsiooniga Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta (2014/2997(RSP))

Suuliselt vastatav küsimus O-000038/2016
nõukogule
Kodukorra artikkel 128
Claude Moraes, Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel

Menetlus : 2016/2573(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000038/2016
Esitatud tekstid :
O-000038/2016 (B8-0367/2016)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Oma 11. veebruari 2015. aasta resolutsioonis (Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta) teeb parlament kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile ülesandeks taasalustada koos väliskomisjoniga ja eelkõige selle inimõiguste allkomisjoniga uurimist vangide väidetava transpordi ja ebaseadusliku kinnipidamise kohta Euroopa riikides LKA poolt ning esitada aasta jooksul täiskogule aruanne, järgides soovitusi, mis Euroopa Parlament andis oma 11. septembri 2012. aasta resolutsioonis kinnipeetavate väidetava transpordi ja ebaseadusliku kinnipidamise kohta Euroopa riikides Luure Keskagentuuri (LKA) poolt ning Euroopa Parlamendi LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetava kasutamise uurimise ajutise komisjoni raporti järelmeetmete kohta.

Pidades silmas 9. oktoobril 2013. aastal täiskogul toimunud arutelu ja 10. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni punkti 13, milles parlament kordas konkreetseid soovitusi, mille ta esitas nõukogule, palub kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon nõukogul vastata järgmistele küsimustele:

1. Milliseid soovitusi on nõukogu järginud ja täitnud?

Eelkõige:

– kas nõukogu vabandas selle pärast, et rikkus aluslepingutes sätestatud liidu institutsioonide vahelise lojaalse koostöö põhimõtet, kui püüdis parlamenti veenda vastu võtma Ameerika kõrgete ametnikega peetud nõukogu rahvusvahelise avaliku õiguse töörühma ja transatlantiliste suhete töörühma koosolekute protokollide tahtlikult lühendatud versioone?

– kas nõukogu tegi avalduse, milles tunnistab liikmesriikide seotust LKA programmiga ning liikmesriikide probleeme uurimise läbiviimisel?

– kas nõukogu toetas täielikult tõe väljaselgitamise ja liikmesriikide vastutuse võtmise protsessi, käsitledes teemat ametlikult justiits- ja siseküsimuste nõukogu koosolekutel, jagades kogu teavet, abistades uurimise läbiviimisel ja eelkõige kiites heaks dokumentidele juurdepääsu käsitlevad taotlused?

– kas nõukogu korraldas kuulamisi ELi asjaomaste julgeolekuasutustega, et selgitada välja, mida nad teavad liikmesriikide seotusest LKA programmiga ja sellest, milline oli ELi reaktsioon?

– kas nõukogu pakkus välja kaitsemeetmeid, et tagada inimõiguste austamine luureteabe vahetamisel ning luure- ja õiguskaitsetegevuse selge eristamine, mille kohaselt luureasutustel puuduvad volitused vahistamiste ja kinnipidamiste läbiviimiseks?

2. Mida kavatseb nõukogu teha, et parandada soovituste põhjal meetmete võtmist?