Postup : 2016/2573(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000038/2016

Predkladané texty :

O-000038/2016 (B8-0367/2016)

Rozpravy :

PV 07/06/2016 - 16
CRE 07/06/2016 - 16

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 108kWORD 28k
2. marca 2016
O-000038/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000038/2016
Rade
článok 128 rokovacieho poriadku
Claude Moraes, v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

 Vec: Kroky v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 11. februára 2015 o správe Senátu USA o používaní mučenia prostredníctvom CIA (2014/2997(RSP))
 Odpoveď v pléne 

V bode 10 svojho uznesenia z 11. februára 2015 o správe Senátu USA o používaní mučenia prostredníctvom CIA Parlament „poveruje Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby v súčinnosti s Výborom pre zahraničné veci, a najmä podvýborom pre ľudské práva pokračoval vo svojom vyšetrovaní „údajnej prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov v európskych krajinách prostredníctvom CIA“ a aby do jedného roka predložil plénu správu a nadviazal na odporúčania uvedené v uznesení z 11. septembra 2012 o údajnej preprave a nezákonnom zadržiavaní väzňov v európskych krajinách prostredníctvom CIA:„ “ďalší postup v nadväznosti na správu dočasného výboru Európskeho parlamentu TDIP“.

So zreteľom na rozpravu na plenárnom zasadnutí 9. októbra 2013 a odsek 13 uznesenia z 10. októbra 2013, v ktorom Európsky parlament potvrdil konkrétne odporúčania Rade, výbor LIBE žiada Radu odpovedať na nasledujúce otázky:

1. Ktorými odporúčaniami sa Rada riadila a ktoré vykonala?

Konkrétne:

– ospravedlnila sa Rada za porušenie zásady lojálnej spolupráce medzi inštitúciami Únie, ako je zakotvené v zmluvách, keď sa nesprávne pokúsila presvedčiť Parlament, aby prijal úmyselne skrátené verzie zápisnice zo schôdzí pracovných skupín Rady pre medzinárodné právo verejné (COJUR) a transatlantické vzťahy (COTRA) s vysokými úradníkmi USA?

– vydala Rada vyhlásenie, v ktorom priznala zapojenie členských štátov do programu CIA a problémy, s ktorými sa členské štáty stretli pri vyšetrovaní?

– poskytla Rada svoju plnú podporu postupom zameraným na zistenie pravdy a vyvodenie zodpovednosti v členských štátoch prostredníctvom formálneho riešenia tejto záležitosti na stretnutiach Rady SVV, vzájomného poskytovania všetkých informácií, poskytovania pomoci pri vyšetrovaniach a najmä pristúpenia na žiadosti o prístup k dokumentom?

– uskutočnila Rada vypočutia príslušných bezpečnostných agentúr EÚ s cieľom objasniť ich poznatky o účasti členských štátov v programe CIA a reakcii EÚ?

– navrhla Rada bezpečnostné záruky s cieľom zaistiť dodržiavanie ľudských práv pri výmene spravodajských informácií a prísne vymedzenie úloh medzi spravodajskými činnosťami a činnosťami zameranými na presadzovanie práva, aby spravodajské agentúry nemohli preberať právomoci zadržiavania a zaisťovania?

2. Aké opatrenia Rada plánuje prijať s cieľom zlepšiť ďalší postup v nadväznosti na tieto odporúčania?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia