Parlamentsfråga - O-000045/2016Parlamentsfråga
O-000045/2016

  Översyn av stödfaktorn för små och medelstora företag

  Fråga för muntligt besvarande O-000045/2016
  till kommissionen
  Artikel 128 i arbetsordningen
  Antonio Tajani, Othmar Karas, Burkhard Balz, för PPE-gruppen

  Förfarande : 2016/2652(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  O-000045/2016
  Ingivna texter :
  O-000045/2016 (B8-0353/2016)
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  99,8 procent av alla företag i EU är små och medelstora företag, och dessa genererar 55 procent av EU:s totala BNP och sysselsätter omkring 75 miljoner EU-invånare. Ett av de största hindren för deras tillväxt är tillgången till finansiering.

  Små och medelstora företag förlitar sig till största delen på banklån för att finansiera sin verksamhet. Av denna anledning och mot bakgrund av den allt större regelbördan efter finanskrisen infördes genom kapitalkravsförordningen en kapitalminskningsfaktor för lån till små och medelstora företag – den så kallade stödfaktorn för små och medelstora företag – för att göra det möjligt för kreditinstitut att öka utlåningen till denna särskilda företagsgrupp.

  Inför den regelbundna översynen av stödfaktorn gick Europeiska bankmyndigheten nyligen ut med en uppmaning att inkomma med synpunkter på stödfaktorns effekt på bankernas utlåning till små och medelstora företag. Slutdokumentet, som ska ligga till underlag för kommissionens rapport om hur kravet på egna medel påverkar utlåningen till små och medelstora företag, ska offentliggöras under första kvartalet 2016.

  Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor till kommissionen:

  1. Kan kommissionen redan nu ge en interimsbedömning av vilken effekt stödfaktorn har på bankernas utlåning till små och medelstora företag?

  2. Kommer kommissionens rapport också att behandla samspelet mellan stödfaktorn och andra rättsliga krav i syfte att minska eventuella överflödiga bördor i tillämpningen av instrumentet?

  3. Kommer kommissionens rapport också att bedöma stödfaktorns kalibrering, inklusive storlek och tröskelvärde, och kommer kommissionen att kunna ge ett tydligt svar på frågan huruvida instrumentet kommer att förlängas tillfälligt eller permanent?