Parlamentní otázka - O-000047/2016Parlamentní otázka
O-000047/2016

Boj proti nerovnostem s cílem oživit inkluzivní a udržitelný hospodářský růst v EU

17.3.2016

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000047/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Thomas Händel, za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Postup : 2016/2594(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000047/2016
Předložené texty :
O-000047/2016 (B8-0369/2016)
Hlasování :
Přijaté texty :

Mezinárodní organizace jako OECD se stále častěji shodují na tom, že je třeba řešit dlouhodobý nárůst nerovnosti příjmů a bohatství, které poškozují inkluzivní a udržitelný hospodářský růst. Nerovnost je v mnoha zemích OECD na nejvyšší úrovni v historii a vzbuzuje nejen sociální a politické obavy, ale i obavy hospodářské (např. negativní dopad na růst HDP, kterým se měří obecná úroveň hospodářské aktivity).

Nerovnost se v členských státech zvýšila různou měrou. Nerovnosti a jejich sociální důsledky jsou komplexní a je třeba je řešit na základě holistického přístupu, který bude zahrnovat sociální a makroekonomické politiky. Tato nerovnováha může brzdit růst. Působení asymetrických šoků, jejichž příčinou je krize, lze navíc pociťovat v různých stádiích a mohou mít nakonec vliv na všechny země. Jak se uvádí ve zprávě OECD nazvané „In it Together: Why Less Inequality Benefits All“ (Jsme v tom společně – proč je menší nerovnost lepší pro všechny): „Je proto výzvou nalézt vhodné soubory politických opatření, které budou prorůstové a zároveň budou snižovat nerovnost.“

Domnívá se Komise, že její pracovní program na rok 2016, v němž nerovnost stanovila jako jeden z hlavních problémů, dostatečně řeší snižování tempa růstu z důvodu vzrůstající nerovnosti mezi evropskými občany a nutnost posílení vzestupné sociální konvergence? Pokud ano, mohla by upřesnit, v jakých politikách a v rámci kterých okruhů jsou tyto otázky do programu zařazeny?

Jaká opatření a konkrétní politiky Komise navrhne ve svém příštím pracovním programu za účelem podpory inkluzivního a udržitelného hospodářského růstu prostřednictvím snížení nerovnosti a posílení vzestupné sociální konvergence?