Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000047/2016Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000047/2016

Αντιμετώπιση των ανισοτήτων προκειμένου να προωθηθεί η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ

17.3.2016

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000047/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Διαδικασία : 2016/2594(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000047/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000047/2016 (B8-0369/2016)
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Υπάρχει αυξανόμενη συναίνεση στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ, σχετικά με την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η συνεχιζόμενη αύξηση στην ανισότητα εισοδήματος και πλούτου, η οποία είναι επιζήμια για την βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη. Η ανισότητα σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδό της, προκαλώντας όχι μόνο κοινωνικές και πολιτικές ανησυχίες, αλλά επίσης και οικονομικές (όπως η αρνητική επίπτωση στην αύξηση του ΑεγχΠ, το οποίο μετρά το γενικό επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας).

Η ανισότητα έχει αυξηθεί με διαφορετικούς ρυθμούς στα κράτη μέλη. Οι ανισότητες και οι κοινωνικές επιπτώσεις τους είναι πολύπλοκες και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με μια ολιστική προσέγγιση που θα περιλαμβάνει κοινωνικές και μακροοικονομικές πολιτικές. Αυτή η ανισορροπία μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη. Επιπλέον, οι επιπτώσεις των ασύμμετρων κλυδωνισμών που προκύπτουν από την οικονομική κρίση μπορούν να γίνουν αισθητές σε διάφορα στάδια, ενδεχομένως επηρεάζοντας τελικά όλες τις χώρες. «Η πρόκληση, ως εκ τούτου, είναι να ευρεθεί μια κατάλληλη δέσμη πολιτικής, που θα είναι αφενός φιλική προς την ανάπτυξη, και θα μειώνει την ανισότητα», όπως αναφέρεται στην έκθεση του ΟΟΣΑ ‘In it Tοgether: Why Less Inequality Benefits All’.

Πιστεύει η Επιτροπή ότι το Πρόγραμμα Εργασίας της για το 2016, το οποίο προσδιορίζει την ανισότητα ως βασική πρόκληση, αντιμετωπίζει επαρκώς την μείωση της ανάπτυξης που προκύπτει από τις αυξανόμενες ανισότητες μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών, καθώς και την ανάγκη να ενισχυθεί η κοινωνική σύγκλιση προς τα πάνω; Εάν ναι, θα μπορούσε να διευκρινίσει τις πολιτικές και τα κονδύλια σύμφωνα με τα οποία αυτά περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα;

Ποια μέτρα και συγκεκριμένες πολιτικές προτίθεται να προτείνει η Επιτροπή στο επόμενό της Πρόγραμμα Εργασίας ώστε να προωθήσει τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, μειώνοντας την ανισότητα και ενισχύοντας την κοινωνική σύγκλιση προς τα πάνω;