Parlamentin kysymys - O-000047/2016Parlamentin kysymys
O-000047/2016

Eriarvoisuuden poistaminen osallistavan ja kestävän talouskasvun lisäämiseksi EU:ssa

17.3.2016

Suullisesti vastattava kysymys O-000047/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Thomas Händel, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

Menettely : 2016/2594(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000047/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000047/2016 (B8-0369/2016)
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Kansainväliset järjestöt, kuten OECD, ovat yhä yksimielisempiä tarpeesta puuttua tulotasoon ja varallisuuteen liittyvän eriarvoisuuden jatkuvaan lisääntymiseen, joka vaarantaa osallistavan ja kestävän talouskasvun. Monissa OECD-maissa eriarvoisuus on nyt selvempää kuin koskaan, ja tämä aiheuttaa paitsi sosiaalista ja poliittista myös taloudellista huolta (esimerkiksi kielteinen vaikutus BKT:n kasvuun, joka on yleisen taloudellisen toiminnan mittari).

Eriarvoisuus on lisääntynyt jäsenvaltioissa eri tahtiin. Eriarvoisuus ja sen sosiaaliset seuraukset ovat monitahoisia kysymyksiä, ja niihin olisi puututtava kokonaisvaltaisella toimintatavalla, joka kattaa sosiaaliset ja makrotaloudelliset politiikkatoimet. Tämä epätasapainotila voi haitata kasvua. Kriisistä aiheutuvien epäsymmetristen häiriöiden vaikutukset voivat lisäksi tuntua eri vaiheissa ja näkyä lopulta kaikissa maissa. Haasteena on sen vuoksi löytää asianmukaisia politiikkatoimien paketteja, jotka ovat kasvuystävällisiä ja myös vähentävät eriarvoisuutta, kuten todettiin OECD:n raportissa ”In It Together: Why Less Inequality Benefits All”.

Onko komissio sitä mieltä, että sen vuoden 2016 työohjelmassa, jossa eriarvoisuus todetaan merkittäväksi haasteeksi, puututaan riittävästi kasvun hidastumiseen, joka on seurausta unionin kansalaisten kasvavasta eriarvoisuudesta, ja otetaan huomioon tarve edistää sosiaalista lähentymistä ylöspäin? Jos komissio on tätä mieltä, voiko komissio täsmentää toimintapolitiikat ja kohdat, joissa nämä seikat otetaan huomioon ohjelmassa?

Mitä toimenpiteitä ja erityisiä politiikkatoimia komissio aikoo ehdottaa seuraavassa työohjelmassaan edistääkseen osallistavaa ja kestävää talouskasvua vähentämällä eriarvoisuutta ja edistämällä sosiaalista lähentymistä ylöspäin?