Pytanie poselskie - O-000047/2016Pytanie poselskie
O-000047/2016

Likwidacja nierówności w celu pobudzenia inkluzywnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego w UE

17.3.2016

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000047/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Thomas Händel, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Procedura : 2016/2594(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000047/2016
Teksty złożone :
O-000047/2016 (B8-0369/2016)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

W ramach organizacji międzynarodowych, takich jak OECD, istnieje coraz większa zgoda co do tego, że należy przeciwdziałać zachodzącemu obecnie procesowi zwiększania się nierówności dochodowych i majątkowych, który utrudnia inkluzywny i zrównoważony wzrost gospodarczy. W wielu krajach OECD poziom nierówności znajduje się na najwyższym poziomie w historii, co rodzi obawy nie tylko natury społeczno-politycznej, lecz także gospodarczej (na przykład dotyczące negatywnego wpływu na wzrost PKB, który stanowi miernik ogólnego poziomu aktywności gospodarczej).

Wzrost nierówności następował w różnym tempie w różnych państwach członkowskich. Nierówności i ich konsekwencje społeczne to problem niezwykle złożony, który należy rozwiązać za pomocą kompleksowego podejścia łączącego politykę społeczną i makroekonomiczną. Taka nierównowaga może hamować wzrost gospodarczy. Ponadto skutki asymetrycznych wstrząsów wynikających z kryzysu mogą pojawić się na różnych etapach, dotykając ostatecznie wszystkich krajów. „Wyzwanie polega zatem na znalezieniu odpowiednich pakietów działań politycznych, które będą sprzyjać wzrostowi gospodarczemu oraz zmniejszą nierówności”, jak stwierdziła OECD w sprawozdaniu zatytułowanym „In it together: Why less inequality benefits all” [„Wspólny problem – dlaczego wszyscy skorzystamy na zmniejszeniu nierówności”].

Czy Komisja uważa, że jej program prac na 2016 r., w którym wymieniono nierówność jako jedno z głównych wyzwań, w sposób wystarczający zajmuje się problemem osłabienia wzrostu gospodarczego w wyniku rosnących nierówności między obywatelami europejskimi, a także kwestią konieczności zwiększenia pozytywnej konwergencji społecznej? Jeżeli tak, to czy Komisja może podać, jakie konkretne strategie polityczne i jakie konkretne punkty w tym programie dotyczą tej kwestii?

Jakie działania i jakie konkretne strategie polityczne zaproponuje Komisja w kolejnym programie prac, aby wspierać inkluzywny i zrównoważony wzrost gospodarczy poprzez zmniejszenie nierówności i zwiększenie pozytywnej konwergencji społecznej?