Parlamentná otázka - O-000047/2016Parlamentná otázka
O-000047/2016

Boj proti nerovnosti v záujme podpory inkluzívneho a udržateľného hospodárskeho rastu v EÚ

17.3.2016

Otázka na ústne zodpovedanie O-000047/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Thomas Händel, v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

Postup : 2016/2594(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000047/2016
Predkladané texty :
O-000047/2016 (B8-0369/2016)
Prijaté texty :

V rámci medzinárodných organizácií ako sú OECD existuje čoraz väčší konsenzus, pokiaľ ide o potrebu riešiť pretrvávajúce zväčšovanie rozdielov v príjmoch a bohatstve, ktoré si vyžaduje inkluzívny a udržateľný hospodársky rast. Nerovnosť v mnohých krajinách OECD je na najvyššej úrovni a zvyšuje obavy nielen v sociálnej a politickej, ale aj v hospodárskej oblasti (napríklad negatívny vplyv na rast HDP, ktorý je indikátorom všeobecnej úrovne hospodárskej činnosti).

Miera zvýšenia nerovnosti sa v členských štátoch líši. Nerovnosti a ich sociálne dôsledky sú zložité a mali by riešiť prostredníctvom celostného prístupu, ktorý zahŕňa sociálnu a makroekonomickú politiku. Táto nerovnováha môže brzdiť rast. Okrem toho môžeme dôsledky asymetrických otrasov v dôsledku krízy pozorovať na rôznych úrovniach, čo nakoniec bude mať dosah na všetky krajiny. „Je preto zásadne dôležité nájsť vhodné balíky politických opatrení, ktoré sú orientované na rast a zároveň znižujú nerovnosť“, ako sa uvádza v správe OECD s názvom Sme v tom spolu: prečo je zníženie nerovnosti prínosom pre všetkých.

Domnieva sa Komisia, že sa v jej pracovnom programe na rok 2016, v ktorom sa nerovnosť považuje za veľkú výzvu, venuje dostatočná pozornosť poklesu rastu vyplývajúcemu zo zvyšujúcej sa nerovnosti medzi európskymi občanmi, ako aj potrebe posilnenia vzostupnej sociálnej konvergencie? Ak áno, môže Komisia konkretizovať politiky a nadpisy tých častí jej programu, v ktorých sú tieto opatrenia zahrnuté?

Aké konkrétne opatrenia a politiky Komisia navrhne vo svojom budúcom pracovnom programe, aby podporila inkluzívny a udržateľný hospodársky rast prostredníctvom znižovania nerovnosti a posilnenia vzostupnej sociálnej konvergencie?