Pytanie poselskie - O-000052/2016Pytanie poselskie
O-000052/2016

  Identyfikowalność produktów rybołówstwa i akwakultury w restauracjach i sprzedaży detalicznej

  Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000052/2016
  do Komisji
  art. 128 Regulaminu PE
  Alain Cadec, Komisji Rybołówstwa

  Procedura : 2016/2532(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  O-000052/2016
  Teksty złożone :
  O-000052/2016 (B8-0365/2016)
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  Badanie opublikowane niedawno przez jedną z organizacji pozarządowych ujawnia alarmujące przypadki nieprawidłowego znakowania ryb podawanych w brukselskich restauracjach. Badanie to opiera się na testach DNA przeprowadzonych na ponad 280 próbkach ryb podawanych w restauracjach, w tym w restauracjach instytucji unijnych. Wyniki wskazują na nieprawidłowe oznakowanie blisko jednej trzeciej testowanych ryb.

  Badanie to ukazuje podstawowy problem w zakresie identyfikowalności produktów rybołówstwa i akwakultury w UE. Te przypadki nieprawidłowego znakowania, które wydają się być dość powszechne, sprawiły, że konsumentom przedstawiono błędne informacje.

  W związku z powyższym Komisja jest proszona o wyjaśnienie następujących kwestii:

  – W jaki sposób można wyjaśnić nieprawidłowe znakowanie?

  – Na jakich etapach łańcucha produkcji występują braki w zakresie identyfikowalności?

  – Jakie działania mogą podjąć Komisja i państwa członkowskie, aby zapewnić identyfikowalność produktów w restauracjach, w szczególności w ramach rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków?

  – Jakie postępy poczyniła Komisja we wdrażaniu art. 36 rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków, który to artykuł dotyczy unijnego systemu znakowania ekologicznego produktów rybołówstwa i akwakultury?

  – Czy Komisja zamierza wykorzystać skuteczność barkodowania DNA jako narzędzia identyfikowalności produktów żywnościowych pochodzących z morza?