Parlamentní otázky
PDF 187kWORD 27k
4. dubna 2016
O-000056/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000056/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Elisa Ferreira, za skupinu S&D

 Předmět: Úvěry v cizí měně

Jako strážkyně Smluv je Komise odpovědná za správné uplatňování práva EU. Některé členské státy se připravují nebo již přijaly opatření, která finančním institucím ukládají, aby zpětně převáděly úvěry v cizích měnách na úvěry v domácí měně. Je tudíž nutné posoudit, zda jsou tato opatření v souladu s obecnými principy práva EU. Podle směrnice 98/34/ES, nově kodifikované ve směrnici (EU) 2015/1535, mají členské státy povinnost neprodleně oznámit Komisi návrhy veškerých předpisů, které se netýkají transpozice přijatých právních předpisů EU nebo mezinárodního práva. Komise je oprávněna předkládat k oznámeným návrhům právních předpisů připomínky a pozměňovací návrhy, přičemž cílem tohoto ustanovení je zlepšovat fungování vnitřního trhu a zmírňovat případné negativní dopady na volný pohyb služeb a kapitálu.

1. Byla Komise informována o návrzích vnitrostátních předpisů, které by vedly ke vzniku povinnosti na zpětné převádění úvěrů v cizí měně? Pokud ano, v jakých případech tyto informace obdržela? Využívá Komise své pravomoci předkládat k těmto návrhům připomínky a pozměňovací návrhy?

2. Domnívá se Komise, že vnitrostátní požadavek na zpětné převádění úvěrů v cizí měně podle netržního směnného kurzu může být v souladu s obecnými principy práva EU, jako je svobodný pohyb kapitálu a svoboda usazování? Jak Komise hodnotí uplatňování směrnice 2014/17/EU, která členským státům povoluje přijímat dodatečné předpisy týkající se úvěrů v cizí měně, avšak jednoznačně stanovuje, že tyto vnitrostátní předpisy nesmějí být uplatňovány retroaktivně?

3. Souhlasí Komise s tvrzením, že vnitrostátní požadavky na zpětnou konverzi úvěrů podle netržního směnného kurzu s sebou nesou vážné riziko, že bude narušena důvěra investorů ve vnitřní trh, zejména pokud bude negativně ovlivněna právní jistota při investování? Jaké pokyny hodlá Komise vydat, aby zamezila rizikům plynoucím z chystaných právních kroků členských států?

4. Jaké závěry učiní Komise na základě rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-312/14, podle něhož se právní předpisy EU dosud nevztahují na některé transakce v cizí měně týkající se dohod o úvěrech?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí