Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000058/2016Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000058/2016

Απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000058/2016
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström, Marco Affronte, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαδικασία : 2016/2600(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000058/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000058/2016 (B8-0702/2016)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Τον Νοέμβριο του 2015, ο Οργανισμός Αλιείας της Ιαπωνίας κοινοποίησε στη Διεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας ότι θα αρχίσει εκ νέου τη φαλαινοθηρία βάσει ενός αναθεωρημένου σχεδίου. Το εν λόγω δωδεκαετές σχέδιο θα επιτρέψει τη θανάτωση 333 ρυγχοφαλαινών κατά την περίοδο 2015-2016, και συνολικά περίπου 4 000 φαλαινών σε όλη τη δωδεκαετή περίοδο. Με την επανέναρξη της φαλαινοθηρίας, η Ιαπωνία αγνοεί σαφώς την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔ), το οποίο διέταξε, με την απόφασή του, της 31ης Μαρτίου 2014, την παύση της ετήσιας σφαγής φαλαινών από την Ιαπωνία στον Νότιο Ωκεανό. Το ΔΔ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η θήρα δεν διεξάγεται, όπως ισχυρίζεται η Ιαπωνία, για σκοπούς επιστημονικής έρευνας.

Συνεπώς, οι θηρευτικές δραστηριότητες παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και υπονομεύουν την προστασία της βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Επιπλέον, η επιστημονική έρευνα δεν απαιτεί πλέον τη σφαγή των φαλαινών. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήταν ευπρόσδεκτη η απάντηση του Συμβουλίου στις ακόλουθες ερωτήσεις:

– Εκτός από το διάβημα («démarche») που θα συνυπογράψει η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Τόκιο, προτίθεται το Συμβούλιο να καταδικάσει, με κάποιον αυστηρότερο τρόπο, την απόφαση της Ιαπωνίας να αρχίσει εκ νέου τη φαλαινοθηρία και να θανατώσει 333 ρυγχοφάλαινες κατά την περίοδο 2015-2016;

– Εξετάζει το Συμβούλιο άλλα μέσα άσκησης πίεσης προς την Ιαπωνία μέσω διμερών ή πολυμερών διαύλων;

– Εάν το διάβημα δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, θα προβεί το Συμβούλιο σε νομικές ενέργειες ώστε η Ιαπωνία να συμμορφωθεί με την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, ή μήπως η αντίδραση της ΕΕ θα περιοριστεί στο διάβημα;