Parlamentná otázka - O-000058/2016Parlamentná otázka
O-000058/2016

Rozhodnutie Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 - 2016

Otázka na ústne zodpovedanie O-000058/2016
Rade
článok 128 rokovacieho poriadku
Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström, Marco Affronte, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Postup : 2016/2600(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000058/2016
Predkladané texty :
O-000058/2016 (B8-0702/2016)
Prijaté texty :

V novembri 2015 japonská agentúra pre rybolov oznámila Medzinárodnej veľrybárskej komisii, že obnoví lov veľrýb počas sezóny 2015 – 2016 podľa revidovaného plánu. Tento 12-ročný plán umožní zabitie 333 vráskavcov minke počas sezóny 2015 – 2016 a celkovo takmer 4 000 veľrýb počas celého 12-ročného obdobia. Obnovením lovu veľrýb Japonsko jasne ignoruje rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora (MSD), ktorý vo svojom rozsudku z 31. marca 2014 nariadil, že Japonsko musí ukončiť každoročné zabíjanie veľrýb v Južnom oceáne.. MSD dospel k záveru, že Japonsko neloví na účely vedeckého výskumu, ako to tvrdí.

Lov je preto v rozpore s medzinárodným právom a ohrozuje ochranu biodiverzity a morských ekosystémov. Okrem toho, vedecký výskum si už nevyžaduje zabíjanie veľrýb. V tejto súvislosti by sme uvítali odpovede Rady na tieto otázky:

– Okrem „demaršu“, ktorý podpíše delegácia EÚ do Tokia, odsúdi Rada dôraznejšie rozhodnutie Japonska obnoviť počas sezóny 2015 – 2016 lov veľrýb a zabiť 333 vráskavcov minke?

– Uvažuje Rada nad iným spôsobom vyvíjania tlaku na Japonsko prostredníctvom bilaterálnych a multilaterálnych kanálov?

– Ak demarš nebude mať želaný účinok, prijme Rada právne kroky, aby Japonsko rešpektovalo rozhodnutie MSD, alebo sa reakcia EÚ obmedzí na tento demarš?