Парламентарен въпрос - O-000063/2016Парламентарен въпрос
O-000063/2016

Нападенията над болници и училища като нарушения на международното хуманитарно право

Въпрос с искане за устен отговор O-000063/2016
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Elena Valenciano, от името на Комисия по външни работи
Linda McAvan, от името на Комисия по развитие

Процедура : 2016/2662(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000063/2016
Внесени текстове :
O-000063/2016 (B8-0361/2016)
Гласувания :
Приети текстове :

По-доброто спазване на международното хуманитарно право е необходима предпоставка за подобряването на положението на жертвите на въоръжени конфликти. По-голямата част от жертвите в днешните въоръжени конфликти, включително в Сирия, Ирак, Йемен и Афганистан, са невинни граждани. Бруталните нападения над цивилни обекти, като например болници и училища, показват груба небрежност по отношение на най-основните принципи на хуманитарното право. Парламентът призова ЕС да насърчава по-ефективно спазването на международното хуманитарно право чрез диалог и, в случай че подобен диалог не даде резултат, да обмисли въвеждането на други мерки в съответствие с насоките на ЕС за насърчаване на спазването на международното хуманитарно право, които бяха приети в актуализиран вид от Съвета на ЕС по външни работи на 8 декември 2009 г.

При приемането на съответните насоки Съветът на ЕС по външни работи отново потвърди силната си съпротива срещу безнаказаността за тежки нарушения на международното хуманитарно право и правото в областта на правата на човека. Въпреки че отбеляза, че основната отговорност за разследването и наказателното преследване на такива нарушения се носи от страните в даден въоръжен конфликт, Съветът изтъкна значението на ефективното справяне с последиците от тежките нарушения чрез подкрепа за подходящи механизми за отчетност и подчерта важната роля, която Международният наказателен съд може да играе в случаите когато въпросната държава или държави не са в състояние или не желаят да упражнят юрисдикцията си.

Като се има предвид този контекст, може ли Съветът да отговори на следните въпроси:

1. Насоките на ЕС за насърчаване на спазването на международното хуманитарно право ангажират „съответните работни групи на Съвета“ да наблюдават ситуациите, при които може да бъде приложимо международното хуманитарно право, и в такива случаи да препоръчват действия за насърчаване на спазването на международното хуманитарно право (параграф 15а). Как съответните органи на Съвета са приложили горепосочените разпоредби по отношение на конфликта в Сирия и Йемен и други скорошни или текущи въоръжени конфликти?

2. Като се има предвид ужасяващата тенденция за нападения над болници и училища, които засягат множество хуманитарни работници и цивилни лица, какви действия са предприели ЕС и държавите членки, за да осведомят международната общност за действителния мащаб на тази извънредна ситуация, и как е използвал ЕС политическото си влияние, за да предотврати подобни актове, както и за да гарантира прилагането на съществуващите механизми за разследване или създаването на нови механизми с цел гарантиране на провеждането на независими разследвания на тези нападения и отчетност за извършените престъпления?