Parlamentní otázka - O-000063/2016Parlamentní otázka
O-000063/2016

Útoky na nemocnice a školy jako porušování mezinárodního humanitárního práva

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000063/2016
Radě
článek 128 jednacího řádu
Elena Valenciano, za Výbor pro zahraniční věci
Linda McAvan, za Výbor pro rozvoj

Postup : 2016/2662(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000063/2016
Předložené texty :
O-000063/2016 (B8-0361/2016)
Hlasování :
Přijaté texty :

Nezbytným předpokladem ke zlepšení situace obětí ozbrojených konfliktů je zvýšení míry dodržování mezinárodního humanitárního práva. Drtivou většinu obětí dnešních válek – v Sýrii, Iráku, Jemenu, Afghánistánu i jinde – tvoří nevinní civilisté. Surové útoky na civilní zařízení, jako jsou nemocnice a školy, svědčí o tom, že válčící strany naprosto nedbají ani těch nejzákladnějších principů humanitárního práva. Parlament vyzývá EU, aby dodržování mezinárodního humanitárního práva prosazovala efektivněji prostřednictvím dialogu a aby – pokud by tento dialog nepřinášel žádné výsledky – zvažovala jiná opatření v souladu s obecnými zásadami EU na podporu dodržování mezinárodního humanitárního práva, přijatými v aktualizované podobě Radou pro zahraniční věci dne 8. prosince 2009.

Rada pro zahraniční věci při přijímání těchto obecných zásad znovu důrazně připomněla, že ostře odmítá, aby pachatelé závažného porušování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv zůstávali nepotrestáni. Rada poukázala na to, že primární zodpovědnost za vyšetřování a stíhání těchto případů nesou strany účastnící se ozbrojeného konfliktu, nicméně zdůraznila, že k účinnému odstranění následků závažného porušování mezinárodního práva je třeba podporovat vhodné mechanismy kontroly a odpovědnosti, a upozornila na to, že v případech, kdy daný stát či státy nemohou nebo nechtějí tuto jurisdikci vykonávat samy, může hrát významnou úlohu Mezinárodní trestní soud.

S ohledem na výše uvedené klademe Radě tyto otázky:

1. Obecné zásady EU na podporu dodržování mezinárodního humanitárního práva stanovují, že „příslušné pracovní skupiny Rady“ mají sledovat situace, při kterých lze použít mezinárodní humanitární právo, a v těchto případech doporučit akci na podporu dodržování mezinárodního humanitárního práva (bod 15a). Jakým způsobem provedly příslušné orgány výše uvedená ustanovení ve vztahu ke konfliktům v Sýrii a Jemenu a k ostatním ozbrojeným konfliktů, které se odehrály v nedávné době nebo stále probíhají?

2. Pokud jde děsivé útoky na nemocnice a školy, které postihly mnoho humanitárních pracovníků a civilistů, tážeme se Rady: co Evropská unie a její členské státy učinily pro to, aby si mezinárodní společenství uvědomilo skutečný rozsah této krize, a jakým způsobem využívá EU svého politického vlivu k tomu, aby těmto činům zamezila a aby byly použity stávající mechanismy vyšetřování nebo vytvořeny nové nástroje k zajištění nezávislého vyšetřování těchto útoků a potrestání viníků spáchaných zločinů?