Parlamento klausimas - O-000063/2016Parlamento klausimas
O-000063/2016

Išpuoliai prieš ligonines ir mokyklas pažeidžiant tarptautinę humanitarinę teisę

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000063/2016
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Elena Valenciano, Užsienio reikalų komiteto vadu
Linda McAvan, Vystymosi komiteto vadu

Procedūra : 2016/2662(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000063/2016
Pateikti tekstai :
O-000063/2016 (B8-0361/2016)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Norint, kad pagerėtų ginkluotų konfliktų aukų padėtis, nepaprastai svarbu užtikrinti didesnį tarptautinės humanitarinės teisės (THT) laikymąsi. Didžioji dauguma šiandieninių ginkluotų konfliktų, įskaitant konfliktus Sirijoje, Irake, Jemene ir Afganistane, aukų yra niekuo dėti civiliai. Brutalūs išpuoliai prieš tokias civiliams gyventojams skirtas įstaigas, kaip ligoninės ir mokyklos, yra šiurkštaus daugumos pagrindinių humanitarinės teisės principų nepaisymo įrodymas. Parlamentas yra raginęs ES skatinti veiksmingesnį THT laikymąsi per dialogą, o tuo atveju, jei toks dialogas neduotų jokių rezultatų, svarstyti kitas priemones vadovaujantis ES gairėmis dėl skatinimo laikytis tarptautinės humanitarinės teisės – atnaujintą jų versiją 2009 m. gruodžio 8 d. priėmė ES užsienio reikalų taryba.

Priimdama atitinkamas gaires, ES užsienio reikalų taryba dar kartą pakartojo, jog griežtai nepritaria nebaudžiamumui didelių THT ir žmogaus teisių teisės pažeidimų atvejais. Taryba pažymėjo, kad didžiausia atsakomybė už tokių pažeidimų ištyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą tenka ginkluoto konflikto šalims, tačiau pabrėžė, jog svarbu veiksmingai spręsti didelių pažeidimų pasekmių klausimą remiant reikiamus atsakomybės mechanizmus, ir atkreipė dėmesį į svarbų vaidmenį, kurį atvejais, kai atitinkama valstybė ar valstybės negali arba nenori pasinaudoti savo jurisdikcija, gali atlikti Tarptautinis baudžiamasis teismas.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Tarybos prašoma atsakyti į šiuos klausimus:

1. ES gairėse dėl skatinimo laikytis tarptautinės humanitarinės teisės atitinkamos Tarybos darbo grupės įpareigojamos stebėti situacijas, kuriose gali būti taikoma THT, ir tokiais atvejais pasiūlyti veiksmus, skirtus skatinti laikytis THT (15 dalies a punktas). Kaip atitinkami Tarybos organai įgyvendino minėtąsias nuostatas konfliktų Sirijoje ir Jemene bei kitų pastarojo meto ar šiuo metu vykstančių ginkluotų konfliktų atžvilgiu?

2. Ką ES ir jos valstybės narės, atsižvelgdamos į susirūpinimą keliančią tendenciją rengti išpuolius prieš ligonines ir mokyklas, per kuriuos nukenčia daugybė humanitarinės pagalbos darbuotojų ir civilių gyventojų, yra padariusios, kad informuotų tarptautinę bendruomenę apie tikrąjį šios kritinės situacijos mastą, ir kaip ES pasinaudojo savo politine įtaka, kad užkirstų kelią tokiems aktams ir užtikrintų, kad būtų įgyvendinti esami tyrimo mechanizmai arba sukurti nauji, siekiant užtikrinti nepriklausomą šių išpuolių ištyrimą ir atsakomybę už įvykdytus nusikaltimus?