Pytanie poselskie - O-000063/2016Pytanie poselskie
O-000063/2016

Ataki na szpitale i szkoły stanowiące pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000063/2016
do Rady
art. 128 Regulaminu PE
Elena Valenciano, Komisji Spraw Zagranicznych
Linda McAvan, Komisji Rozwoju

Procedura : 2016/2662(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000063/2016
Teksty złożone :
O-000063/2016 (B8-0361/2016)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Ściślejsze przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego to niezbędny warunek wstępny poprawy sytuacji ofiar konfliktów zbrojnych. Przeważająca większość ofiar dzisiejszych konfliktów zbrojnych, w tym konfliktów w Syrii, Iraku, Jemenie i Afganistanie, to niewinni cywile. Brutalne ataki na obiekty cywilne, takie jak szpitale i szkoły, ukazują całkowity brak poszanowania dla najbardziej podstawowych zasad prawa humanitarnego. Parlament wezwał UE do skuteczniejszego promowania przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego poprzez dialog, a jeżeli taki dialog nie przyniósłby rezultatów, do rozważenia innych środków zgodnie z Wytycznymi Unii Europejskiej w sprawie promowania przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego, przyjętymi w zaktualizowanej formie przez Radę do Spraw Zagranicznych UE w dniu 8 grudnia 2009 r.

Przyjmując odnośne wytyczne, Rada do Spraw Zagranicznych UE ponownie potwierdziła swój zdecydowany sprzeciw wobec bezkarności za poważne naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego oraz prawa dotyczącego praw człowieka. Mimo że Rada zwróciła uwagę, iż główna odpowiedzialność za prowadzenie dochodzeń w sprawie takich naruszeń oraz ściganie ich sprawców spoczywa na stronach danego konfliktu zbrojnego, podkreśliła również znaczenie skutecznego zajęcia się skutkami poważnych naruszeń poprzez wspieranie odpowiednich mechanizmów rozliczalności oraz istotną rolę Międzynarodowego Trybunału Karnego, jaką może on odegrać w sprawach, w których dane państwo lub państwa nie są w stanie lub nie chcą sprawować swojej jurysdykcji.

Biorąc powyższe pod uwagę, czy Rada mogłaby udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

1. Wytyczne Unii Europejskiej w sprawie promowania przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego zobowiązują właściwe grupy robocze Rady do monitorowania zdarzeń, do których zastosowanie może mieć międzynarodowe prawo humanitarne, a w przypadku ich wystąpienia, do zalecania działań na rzecz promowania przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego (art. 15a). W jaki sposób odnośne organy Rady wdrożyły powyższe przepisy w odniesieniu do konfliktu w Syrii i Jemenie, a także innych niedawnych lub obecnych konfliktów zbrojnych?

2. Mając na względzie wstrząsającą serię ataków na szpitale i szkoły, wymierzonych przeciwko wielu pracownikom organizacji humanitarnych i cywilom, jakie działania UE i jej państwa członkowskie podjęły, aby uświadomić wspólnocie międzynarodowej prawdziwą skalę tego palącego problemu oraz jak UE wykorzystała swój polityczny wpływ, aby zapobiegać takim aktom, a także dopilnować, aby wdrożono istniejące lub opracowano nowe mechanizmy dochodzeniowe w celu zapewnienia niezależnego prowadzenia śledztw w sprawie tych ataków i odpowiedzialności za popełnione zbrodnie?