Parlamentná otázka - O-000063/2016Parlamentná otázka
O-000063/2016

Útoky na nemocnice a školy ako porušovanie medzinárodného humanitárneho práva

Otázka na ústne zodpovedanie O-000063/2016
Rade
článok 128 rokovacieho poriadku
Elena Valenciano, v mene Výboru pre zahraničné veci
Linda McAvan, v mene Výboru pre rozvoj

Postup : 2016/2662(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000063/2016
Predkladané texty :
O-000063/2016 (B8-0361/2016)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Dôslednejšie dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva (MHP) je nevyhnutným predpokladom na zlepšenie situácie obetí ozbrojených konfliktov. Prevažná väčšina obetí v dnešných ozbrojených konfliktoch v Sýrii, Iraku, Jemene a Afganistane sú nevinní civilisti. Brutálne útoky na civilné zariadenia ako nemocnice a školy sú dôkazom hrubého porušovania základných zásad humanitárneho práva. Parlament od EÚ žiada, aby účinnejšie podporovala dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva prostredníctvom dialógu a v prípade, že takýto dialóg ostáva bez účinku, aby zvážila ďalšie opatrenia v súlade s usmerneniami EÚ o podpore dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva, ktoré prijala v aktualizovanej podobe na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci 8. decembra 2009.

Pri prijímaní príslušných usmernení Rada EÚ pre zahraničné veci potvrdila, že je dôrazne proti beztrestnosti vo vzťahu k závažnému porušovaniu medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv. Rada síce konštatovala, že hlavnú zodpovednosť za vyšetrovanie a stíhanie takýchto porušení nesú strany ozbrojeného konfliktu, no zdôraznila význam účinného riešenia dedičstva závažných porušení prostredníctvom podpory príslušných zodpovednostných mechanizmov a zdôraznila dôležitú úlohu, ktorú môže mať Medzinárodný trestný súd v prípadoch, keď príslušný štát alebo štáty nedokážu alebo nie sú ochotné vykonať svoju právomoc.

Vzhľadom na tento kontext, mohla by Rada odpovedať na tieto otázky:

1. V usmerneniach EÚ o podpore dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva sa príslušné pracovné skupiny Rady zaväzujú k monitorovaniu situácie v prípadoch, na ktoré sa môže vzťahovať MHP, a k tomu, aby v týchto prípadoch odporúčali opatrenia na podporu dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva (odsek 15a). Ako príslušné orgány Rady uplatnili uvedené ustanovenia v súvislosti s konfliktami v Sýrii a Jemene a ďalšími nedávnymi alebo súčasnými ozbrojenými konfliktami?

2. Vzhľadom na znepokojujúcu tendenciu útokov na nemocnice a školy, ktoré ohrozujú mnohých humanitárnych pracovníkov a civilné obyvateľstvo, čo urobila EÚ a jej členské štáty preto, aby zvýšili informovanosť medzinárodného spoločenstva o skutočnom rozsahu tejto mimoriadnej situácie a ako EÚ využíva svoj politický vplyv na zabraňovanie takýmto činom, ako aj na zabezpečenie toho, aby sa buď uplatňovali existujúce vyšetrovacie mechanizmy alebo zavádzali nové, prostredníctvom ktorých by sa nezávisle vyšetrovali tieto útoky a vyvodzovala zodpovednosť za spáchané zločiny?