Διαδικασία : 2016/2652(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000065/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000065/2016 (B8-0356/2016)

Συζήτηση :

PV 13/04/2016 - 24
CRE 13/04/2016 - 24

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 192kWORD 27k
6 Απριλίου 2016
O-000065/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000065/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

 Θέμα: Συντελεστής υποστήριξης των ΜΜΕ
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99,8% των επιχειρήσεων στην ΕΕ, δημιουργώντας το 55% του συνολικού ΑΕΠ της ΕΕ, και παρέχοντας απασχόληση σε περίπου 75 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ. Ένα από τα κύρια εμπόδια για την ανάπτυξή τους είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να εξαρτώνται από τον τραπεζικό δανεισμό για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους. Για το λόγο αυτό, και με δεδομένη την αυξημένη ρυθμιστική επιβάρυνση μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, ένας συντελεστής μείωσης του κεφαλαίου για τα δάνεια προς τις ΜΜΕ – ο λεγόμενος συντελεστής υποστήριξης των ΜΜΕ (SF) – εισήχθη στον κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR) για να μπορέσουν τα πιστωτικά ιδρύματα να ενισχύσουν τον δανεισμό προς αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα επιχειρήσεων.

Ενόψει της περιοδικής αναθεώρησης του SF, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών έχει πρόσφατα συνάψει πρόσκληση υποβολής στοιχείων σχετικά με τις επιπτώσεις του συντελεστή υποστήριξης στον τραπεζικό δανεισμό προς τις ΜΜΕ. Το τελικό έγγραφο, το οποίο προβλέπεται να παρέχει στοιχεία για την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τον αντίκτυπο των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων στη δανειοδότηση των ΜΜΕ, αναμένεται να δημοσιευθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Με βάση τα ανωτέρων τίθενται τα εξής ερωτήματα:

1. Μπορεί η Επιτροπή να παράσχει ήδη μια ενδιάμεση αξιολόγηση σχετικά με τις επιπτώσεις του συντελεστή υποστήριξης επί του τραπεζικού δανεισμού προς τις ΜΜΕ;

2. Σκοπεύει η Επιτροπή να εξετάσει επίσης την αλληλεπίδραση του συντελεστή υποστήριξης με άλλες κανονιστικές απαιτήσεις, με στόχο να περιοριστούν οι ενδεχόμενες περιττές επιβαρύνσεις κατά την εφαρμογή του μέσου;

3. Θα περιλαμβάνεται επίσης στην έκθεση της Επιτροπής αξιολόγηση της βαθμονόμησης του συντελεστή υποστήριξης των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους και του ορίου, και θα είναι σε θέση η Επιτροπή να δώσει μια σαφή απάντηση σχετικά με το ερώτημα εάν το μέσο θα επεκταθεί σε προσωρινή ή μόνιμη βάση;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου