Парламентарен въпрос - O-000067/2016Парламентарен въпрос
O-000067/2016

Конкурентоспособност на европейския сектор за оборудване за железопътния транспорт

Въпрос с искане за устен отговор O-000067/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Jerzy Buzek, от името на Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Процедура : 2015/2887(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000067/2016
Внесени текстове :
O-000067/2016 (B8-0704/2016)
Гласувания :
Приети текстове :

Европейският сектор за оборудване за железопътния транспорт (RSI) е от стратегическо значение за промишления растеж, работните места и иновациите и представлява преход към устойчива мобилност. Предвид това, че европейският сектор за оборудване за железопътния транспорт е заплашен от агресивното и подкрепено от държавата разширяване на конкуренти от трети държави, Парламентът изисква следните разяснения:

1. Като се има предвид развитието на научноизследователската и развойната дейност в други части на света и дългия етап на създаване на съвместната технологична инициатива за преминаване към железопътен транспорт („Shift to Rail“ – S2R), как може Комисията да ускори изпълнението на S2R? Каква е предварителната оценка след първата покана за представяне на предложения и как може да бъде подобрено участието на малките и средните предприятия (МСП)? По какъв начин Комисията може да подкрепи по-доброто използване на ресурсите на програма „Хоризонт 2020“, на европейските структурни и инвестиционни фондове и на Европейския фонд за стратегически инвестиции и да гарантира съгласуваност между тези инструменти в полза на сектора за оборудване за железопътния транспорт?

2. Много дружества в сектора за оборудване за железопътния транспорт са МСП. Как възнамерява Комисията да подобри бизнес средата за МСП в сектора за оборудване за железопътния транспорт, особено по отношение на приоритетните области от общественото допитване относно преразглеждането на Законодателния акт за малкия бизнес в Европа (SBA)? Защо Комисията се въздържа да предложи преразглеждане на Законодателния акт за малкия бизнес?

3. Стимулирането на търсенето на железопътно оборудване е от съществено значение както за спомагането на създаване на пазари за европейски доставчици на железопътно оборудване, така и за осъществяването на прехода към железопътен транспорт. Как възнамерява Комисията да стимулира европейския пазар за железопътно оборудване, и по-специално за иновативно оборудване с висока добавена стойност?

4. На международно ниво европейският сектор за оборудване за железопътния транспорт трябва да се конкурира с дружества, които са силно подкрепени от държавна помощ и изгодни експортни кредити – например китайски дружества. По какъв начин Комисията осигурява равнопоставеност в условията на международна конкуренция за сектора за оборудване за железопътния транспорт? По какъв начин ще бъде засегнат секторът за оборудване за железопътния транспорт, ако Китай получи статут на пазарна икономика, което може допълнително да застраши европейските работни места? Комисията взима ли предвид сектора за оборудване за железопътния транспорт при двустранни и многостранни споразумения с трети държави и до каква степен тези споразумения улесняват достъпа на европейските доставчици до ключови пазари като Япония, Китай и САЩ? Комисията вижда ли допълнителни възможности за насърчаване на сътрудничеството между европейските доставчици на железопътно оборудване (например чрез стратегически партньорства и съюзи), така че да се подобри конкурентоспособността им спрямо големи конкуренти от държави извън ЕС? В тази връзка Комисията обмисля ли преоценка на настоящите правила за конкуренция на ЕС?

5. Кога можем да очакваме интегрирана и последователна стратегия за промишлена политика, която подчертава специфичността и стратегическата роля на сектори като сектора за оборудване за железопътния сектор и която дава идеи за това как да обединим поддържането на високо ниво на вертикално производство в Европа с по-всеобхватни усилия за реиндустриализация?