Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000067/2016

Předložené texty :

O-000067/2016 (B8-0704/2016)

Rozpravy :

PV 09/06/2016 - 2
CRE 09/06/2016 - 2

Hlasování :

PV 09/06/2016 - 4.7

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 190kWORD 30k
12. dubna 2016
O-000067/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000067/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Jerzy Buzek, za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

 Předmět: Konkurenceschopnost evropského dodavatelského železničního průmyslu
 Odpověď na plenárním zasedání 

Evropský dodavatelský železniční průmysl má strategický význam pro průmyslový růst, pracovní místa, inovace a posun k udržitelné mobilitě. Vzhledem k tomu, že dodavatelský železniční průmysl EU je ohrožen agresivní a státy podporovanou expanzí ze strany konkurentů pocházejících ze třetích zemí, Parlament žádá o objasnění těchto otázek:

1. Jak může Komise s ohledem na rozvoj v oblasti výzkumu a vývoje v ostatních částech světa a dlouhou zahajovací fázi společné technologické iniciativy „Shift 2 Rail“ (S2R) urychlit provádění této iniciativy? Jaké je předběžné posouzení po první výzvě k podání návrhů a jak lze zlepšit zapojení MSP? Jak může Komise podpořit lepší využití zdrojů z programu Horizont 2020, evropských strukturálních a investičních fondů a Evropského fondu pro strategické investice a zajistit soudržnost mezi těmito nástroji ve prospěch evropského dodavatelského železničního průmyslu?

2. Mnoho podniků v evropském dodavatelském železničním průmyslu jsou MSP. Jak hodlá Komise zlepšit podnikatelské prostředí pro MSP v evropském dodavatelském železničním průmyslu, zejména pokud jde o prioritní oblasti veřejné konzultace o přezkumu iniciativy na podporu malých a středních podniků („Small Business Act“ pro Evropu)? Proč Komise upustila od návrhu přezkumu této iniciativy?

3. Posilování poptávky po železničním zařízení je důležité jak proto, aby pomohlo vytvořit odbyt pro evropské železniční dodavatele, tak proto, aby pomohlo dosáhnout modálního přechodu k železniční dopravě. Jak hodlá Komise podpořit evropský trh se železničním zařízením, zejména inovativním zařízením a zařízením s vysokou přidanou hodnotou?

4. Evropský dodavatelský železniční průmysl musí na mezinárodní scéně konkurovat podnikům, například z Číny, které jsou významně podporovány státem, který jim poskytuje výhodné vývozní úvěry. Jakým způsobem Komise zajišťuje, aby měl evropský dodavatelský železniční průmysl v prostředí celosvětové hospodářské soutěže rovné podmínky? Jaký dopad může mít na evropský dodavatelský železniční průmysl skutečnost, jestliže bude Číně přiznán status tržního hospodářství, který navíc může ohrozit evropská pracovní místa? Bere Komise v rámci dvoustranných a vícestranných dohod se třetími zeměmi ohled na evropský dodavatelský železniční průmysl a do jaké míry usnadňují tyto dohody přístup evropských dodavatelů na klíčové trhy, jako je Japonsko, Čína a USA? Vidí Komise další prostor pro posílení spolupráce mezi podniky evropského dodavatelského železničního průmyslu (například formou strategických partnerství a spolků) za účelem zvýšení konkurenceschopnosti vůči velkým konkurentům z nečlenských zemí EU? Uvažuje Komise v této souvislosti o přehodnocení současného souboru právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže?

5. Kdy lze očekávat integrovanou a soudržnou strategii průmyslové politiky, která by zdůraznila specifičnost a strategickou úlohu takových odvětví, jako je dodavatelský železniční průmysl, a která by představila návrhy, jak spojit zachování vysoké míry vertikální výroby v Evropě s širším úsilím o reindustrializaci?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí