Процедура : 2016/2550(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000070/2016

Внесени текстове :

O-000070/2016 (B8-0364/2016)

Разисквания :

PV 09/05/2016 - 15
CRE 09/05/2016 - 15

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 47kWORD 29k
20 април 2016 г.
O-000070/2016
Въпрос с искане за устен отговор O-000070/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Iskra Mihaylova, от името на Комисия по регионално развитие

 Относно: ускоряването на изпълнението на политиката на сближаване
 Отговор по време на пленарно заседание 

Политиката на сближаване, разполагаща с бюджет, надхвърлящ 350 милиарда евро до 2020 г., в някои държави членки формира основния източник на публични инвестиции. Целите за увеличаване на растежа и създаването на работни места могат да бъдат постигнати чрез съгласувано взаимодействие в рамките на икономическо съчетаване на равнище ЕС на политиките на структурни реформи и стимулиращи растежа инвестиции, подкрепяни изцяло и ускорявани чрез инвестициите в рамките на политиката на сближаване,

Съгласно член 136, параграф 1 от Регламент № 1303/2013 (Регламент за общоприложимите разпоредби, РОПР) Комисията „отменя всяка част от сумата в дадена оперативна програма, която не е била използвана за плащане на първоначалното или годишното предварително финансиране и междинните плащания до 31 декември на третата финансова година след годината на бюджетния ангажимент по оперативната програма“. Разширяването на правилото N+2 от финансовата рамка 2007-2013 г., така че да обхваща правилото N+3 за всички държави членки, е положително явление, но въпреки това биват изразявани сериозни опасения във връзка със значителното забавяне на изпълнението на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г., включително забавянето на приемането на оперативни програми.

1. По какъв начин Комисията възнамерява да ускори изпълнението на политиката на сближаване? Какви мерки са предвидени за улесняване на изпълнението на оперативните програми с цел предотвратяване на отмяната на ангажимента за изплащане на средства?

2. Също така, що се отнася до периода на програмиране 2007—2013 г., може ли Комисията да предостави информация относно основните пречки и проблеми в държавите членки по време на прилагането, които са възпрепятствали усвояването на средствата? Може ли също така Комисията да посочи размера на сумите, които на настоящия етап са застрашени от отмяна на ангажимента за изплащане? Може ли Комисията да предостави информация относно резултатите от намесата на работната група за по-добро изпълнение в осемте държави членки, обхванати в периода между 2014 г. и края на 2015 г.?

3. Какъв ще бъде основният акцент на дейностите на работната група за по-добро изпълнение за програмния период 2014-2020 г.?

4. Тъй като административният капацитет е ключова предпоставка за навременното и успешно изпълнение на политиката на сближаване, ще подкрепя ли Комисията засилването на административния капацитет за изпълнение и оценка? Какви действия се предвиждат в тази насока?

5. Като се има предвид, че съществува зависимост между доброто управление и способността за усвояване, какви мерки предстои да бъдат предложени за насърчаване на структурните реформи, за консолидиране на благоприятна спрямо растежа и инвестициите данъчна система, както и за подобряване на финансовото управление?

6. Навременните плащания са важни за правилното прилагане и надеждността на политиката на сближаване. Какви мерки се предвиждат, за да се гарантира цялостното изпълнение на плана за плащанията в контекста на бюджета за 2016 г. и за идните години?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност