Parlamenta jautājums - O-000070/2016Parlamenta jautājums
O-000070/2016

  Kohēzijas politikas īstenošanas paātrināšana

  Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000070/2016
  Komisijai
  Reglamenta 128. pants
  Iskra Mihaylova, Reģionālās attīstības komiteja komitejas vārdā

  Procedūra : 2016/2550(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  O-000070/2016
  Iesniegtie teksti :
  O-000070/2016 (B8-0364/2016)
  Balsojumi :
  Pieņemtie teksti :

  ES kohēzijas politika, kuras budžets līdz 2020. gadam ir vairāk nekā EUR 350 miljardi, dažās dalībvalstīs ir galvenais valsts sektora ieguldījumu avots. Izaugsmes stimulēšanas un darbvietu izveides mērķus var sasniegt, īstenojot konsekventu dažādu ES ekonomikas politikas jomu — strukturālo reformu un izaugsmi stimulējošu ieguldījumu — mijiedarbību, kuru atbalsta un paātrina ar kohēzijas politikas instrumentiem.

  Saskaņā ar Kopīgo noteikumu regulas (Nr. 1303/2013) 136. panta 1. punktu Komisija "atceļ jebkuru summas daļu darbības programmā, kas nav izmantota sākotnējā un gada priekšfinansējuma un starpposma maksājumiem līdz 31. decembrim trešajā finanšu gadā pēc budžeta saistību gada atbilstoši darbības programmai". Kaut arī tas, ka n + 2 noteikums 2007.–2013. gada perspektīvā visās dalībvalstīs ir pagarināts līdz N + 3 gadiem, ir vērtējams pozitīvi, nopietnas bažas tiek paustas par būtiskiem kavējumiem saistībā ar 2014.–2020. gada kohēzijas politikas īstenošanu, tostarp darbības programmu pieņemšanas kavēšanos.

  1. Kā Komisija plāno paātrināt kohēzijas politikas īstenošanu? Kādi pasākumi ir paredzēti, lai atvieglotu darbības programmu īstenošanu nolūkā izvairīties no līdzekļu piešķiršanas saistību atcelšanas?

  2. Turklāt, atskatoties atpakaļ uz 2007.–2013. gada plānošanas periodu, vai Komisija var sniegt informāciju par galvenajiem šķēršļiem un problēmām īstenošanas laikā dalībvalstīs, kuri traucē līdzekļu apguvi? Vai Komisija varētu arī norādīt paredzēto saistību atcelšanas risku šajā posmā? Vai Komisija var sniegt informāciju par rezultātiem, ko devusi Labākas īstenošanas darba grupas iejaukšanās astoņās dalībvalstīs laikā no 2014. gada līdz 2015. gada beigām?

  3. Kādiem pasākumiem Labākas īstenošanas darba grupa pievērsīs īpašu uzmanību, lai uzlabotu īstenošanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā?

  4. Tā kā administratīvās spējas ir būtisks priekšnoteikums savlaicīgai un sekmīgai kohēzijas politikas izpildei, vai Komisija atbalstīs administratīvās spējas stiprināšanu īstenošanai un novērtēšanai? Kādas darbības ir paredzētas šajā sakarībā?

  5. Ņemot vērā to, ka pastāv savstarpēja saistība starp labu pārvaldību un līdzekļu apgūšanas spēju, kādi pasākumi tiks ierosināti, lai veicinātu strukturālās reformas, izaugsmi un ieguldījumus veicinošu fiskālo konsolidāciju, kā arī uzlabotu finanšu pārvaldību?

  6. Savlaicīgiem maksājumiem ir svarīga nozīme politikas pienācīgai īstenošanai un uzticamībai. Kādi pasākumi ir paredzēti, lai nodrošinātu maksājumu plānu pilnīgu īstenošanu 2016. gada budžeta kontekstā, kā arī turpmākajiem gadiem?