Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000070/2016

Ingediende teksten :

O-000070/2016 (B8-0364/2016)

Debatten :

PV 09/05/2016 - 15
CRE 09/05/2016 - 15

Stemmingen :

PV 11/05/2016 - 7.4

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 105kWORD 26k
20 april 2016
O-000070/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000070/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Iskra Mihaylova, namens de Commissie regionale ontwikkeling

 Betreft: Een versnelde tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid
 Antwoord plenaire 

Het cohesiebeleid van de EU, met een begroting van 350 miljard EUR tot 2020, is in enkele lidstaten de voornaamste bron van financiering van overheidsinvesteringen. De doelstelling van het bevorderen van groei en werkgelegenheid kan worden verwezenlijkt door een samenhangende wisselwerking tussen structurele hervormingen en groeibevorderende investeringen binnen de economische beleidsmix van de EU, dat alles ondersteund en versneld door investeringen in het kader van het cohesiebeleid.

Overeenkomstig artikel 136, lid 1, van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen (1303/2013) moet de Commissie het deel van het bedrag van een operationeel programma dat op 31 december van het derde begrotingsjaar na het jaar van vastlegging van kredieten voor het operationele programma niet voor betalingen van initiële en jaarlijkse voorfinanciering en voor tussentijdse betalingen is gebruikt, vrijmaken. Hoewel het positief is dat de N+2-regel – zoals die in de periode 2007-2013 gold – voor alle lidstaten is veranderd in N+3, blijft het zeer zorgwekkend dat er bij de tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid 2014-2020 zulke grote vertragingen zijn, waaronder bij de vaststelling van de operationele programma's.

1. Hoe denkt de Commissie de tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid te versnellen? Welke maatregelen worden overwogen om de tenuitvoerlegging van de operationele programma's te vergemakkelijken, teneinde het 'vrijmaken' van financiële middelen te voorkomen?

2. Kan de Commissie, terugkijkend op de programmeringsperiode 2007-2013, informatie geven over de belangrijkste belemmeringen en problemen in de lidstaten die in de fase van de tenuitvoerlegging de absorptie van middelen hebben bemoeilijkt? Kan de Commissie laten weten hoe groot het bedrag is waarbij op dit moment de vrees bestaat dat het mogelijkerwijs zal moeten worden vrijgemaakt? Kan de Commissie informatie geven over de resultaten van de interventie van de Task Force voor een betere tenuitvoerlegging in de acht lidstaten die zijn bekeken tussen 2014 en eind 2015?

3. Waarop gaat de Task Force voor een betere tenuitvoerlegging zich in de programmeringsperiode 2014-2020 in het bijzonder richten?

4. We weten dat administratieve capaciteit van cruciaal belang is voor een tijdige en succesvolle tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid. Gaat de Commissie ondersteuning geven voor het verbeteren van de administratieve capaciteit voor tenuitvoerlegging en evaluatie? Aan welke maatregelen wordt hierbij in concreto gedacht?

5. We weten dat er een correlatie bestaat tussen goed bestuur en opnamecapaciteit. Welke maatregelen zullen er tegen deze achtergrond worden voorgesteld om structurele hervormingen, groei en investeringsvriendelijke begrotingsconsolidatie aan te moedigen en het financieel beheer te verbeteren?

6. Tijdige betalingen zijn belangrijk voor een goede tenuitvoerlegging en de geloofwaardigheid van het beleid. Welke maatregelen zullen er worden genomen ter waarborging van een volledige tenuitvoerlegging van het betalingsplan in de context van de begroting voor 2016 en gedurende de komende jaren?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid