Procedura : 2016/2550(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000070/2016

Teksty złożone :

O-000070/2016 (B8-0364/2016)

Debaty :

PV 09/05/2016 - 15
CRE 09/05/2016 - 15

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 47kWORD 29k
20 kwietnia 2016
O-000070/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000070/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Iskra Mihaylova, Komisji Rozwoju Regionalnego

 Przedmiot: Przyspieszenie wdrażania polityki spójności
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

W niektórych państwach członkowskich polityka spójności UE, z budżetem przekraczającym 350 mld EUR do 2020 r., stanowi główne źródło inwestycji publicznych. Cele w postaci stymulowania wzrostu i tworzenia miejsc pracy można osiągnąć przez spójną interakcję w ramach kombinacji strategii polityki gospodarczej UE, obejmującej reformy strukturalne oraz inwestycje sprzyjające wzrostowi gospodarczemu, a wszystko to wspierają i przyspieszają inwestycje w ramach polityki spójności.

Zgodnie z art. 136 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów (1303/2013) „Komisja anuluje każdą część kwoty w ramach programu operacyjnego, która nie została wykorzystana na początkową i roczną płatność zaliczkową oraz płatności okresowe do dnia 31 grudnia trzeciego roku budżetowego następującego po roku, w którym podjęto zobowiązanie budżetowe w ramach programu operacyjnego”. O ile fakt, że zasada N+2 z perspektywy 2007–2013 zostaje przedłużona do N+3 w odniesieniu do wszystkich państw członkowskich, jest pozytywny, o tyle powody do poważnego zaniepokojenia daje znaczne opóźnienie we wdrażaniu polityki spójności na lata 2014-2020, w tym opóźnienie w przyjmowaniu programów operacyjnych.

1. Jak Komisja zamierza przyspieszyć wdrażanie polityki spójności? Jakie przewidziano środki w celu ułatwienia realizacji programów operacyjnych, aby zapobiegać anulowaniu funduszy?

2. Ponadto, patrząc na okres programowania 2007–2013, czy Komisja może udzielić informacji o głównych przeszkodach i problemach w państwach członkowskich podczas wdrażania, które utrudniły absorpcję funduszy? Czy Komisja może też podać przewidywane na obecnym etapie kwoty, które mogą zostać anulowane? Czy Komisja może podać informacje o wynikach interwencji grupy zadaniowej ds. lepszego wdrażania w odnośnych ośmiu państwach członkowskich między 2014 r. a końcem 2015 r.?

3. Na czym będą skupione działania grupy zadaniowej ds. lepszego wdrażania w okresie programowania 2014–2020?

4. Jako że potencjał administracyjny jest jednym z kluczowych warunków terminowej i skutecznej realizacji polityki spójności, czy Komisja będzie wspierać wzmocnienie potencjału administracyjnego w zakresie wdrażania i oceny? Jakie działania przewiduje się w tej kwestii?

5. Mając na uwadze, że istnieje zależność między dobrym zarządzaniem a zdolnością absorpcyjną, jakie środki zostaną zasugerowane w celu wspierania reform strukturalnych, wzrostu gospodarczego i konsolidacji budżetowej sprzyjającej inwestycjom oraz w celu poprawy zarządzania finansami?

6. Terminowe dokonywanie płatności jest ważne z punktu widzenia właściwego wdrażania i wiarygodności polityki. Jakie przewiduje się środki w celu zapewnienia pełnego wdrożenia planu płatności w kontekście budżetu na rok 2016 i na kolejne lata?

Oryginalny język pytania: EN
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności