Postup : 2016/2550(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000070/2016

Predkladané texty :

O-000070/2016 (B8-0364/2016)

Rozpravy :

PV 09/05/2016 - 15
CRE 09/05/2016 - 15

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 109kWORD 28k
20. apríla 2016
O-000070/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000070/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Iskra Mihaylova, v mene Výboru pre regionálny rozvoj

 Vec: Zrýchlenie vykonávania politiky súdržnosti
 Odpoveď v pléne 

Politika súdržnosti EÚ s rozpočtom viac než 350 miliárd EUR do roku 2020 predstavuje v niektorých členských štátoch hlavný zdroj verejných investícií. Ciele zvýšenia rastu a zamestnanosti možno dosiahnuť prostredníctvom súdržného vzájomného pôsobenia v rámci súboru hospodárskych politík EÚ pozostávajúceho zo štrukturálnych reforiem a investícií zvyšujúcich rast, ktoré sú podporované a urýchľované investíciami v rámci politiky súdržnosti.

Podľa článku 136 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach (1303/2013) Komisia zruší viazanosť akejkoľvek časti sumy v operačnom programe, ktorá sa nepoužila na platbu počiatočného a ročného predbežného financovania a priebežné platby do 31. decembra tretieho rozpočtového roku nasledujúceho po roku prijatia rozpočtového záväzku v rámci operačného programu. Hoci skutočnosť, že pravidlo N + 2 sa z pohľadu rokov 2007 – 2013 rozširuje na rok N + 3 v prípade všetkých členských štátov, je pozitívna, značné oneskorenie vykonávania politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020 vrátane neskoršieho prijatia operačných programov vyvoláva vážne obavy.

1. Ako plánuje Komisia urýchliť vykonávanie politiky súdržnosti? Aké opatrenia sa plánujú na uľahčenie vykonávania operačných programov s cieľom predísť zrušeniu viazanosti prostriedkov?

2. Aj pri spätnom pohľade na programové obdobie 2007 – 2013, môže Komisia poskytnúť informácie o hlavných prekážkach a problémoch v členských štátoch počas vykonávania, ktoré bránili čerpaniu finančných prostriedkov? Mohla by Komisia uviesť sumy, ktorým v tomto štádiu hrozí zrušenie viazanosti? Môže Komisia informovať o výsledkoch práce pracovnej skupiny pre lepšie vykonávanie v ôsmich členských štátoch od roku 2014 do konca roka 2015?

3. Na čo budú zamerané činnosti pracovnej skupiny pre lepšie vykonávanie v programovom období 2014 – 2020?

4. Keďže administratívna kapacita je kľúčovým predpokladom pre skoré a priaznivé výsledky politiky súdržnosti, podporí Komisia posilňovanie administratívnej kapacity na vykonávanie a hodnotenie? Aké kroky sa plánujú v tejto oblasti?

5. Vzhľadom na skutočnosť, že existuje vzájomná súvislosť medzi dobrou správou vecí verejných a schopnosťou čerpania, aké opatrenia budú navrhnuté s cieľom podporiť štrukturálne reformy, rast a fiškálnu konsolidáciu naklonenú investíciám a tiež zlepšiť hospodárenie s financiami?

6. Včasné platby sú dôležité pre riadne vykonávanie a dôveryhodnosť politiky. Aké opatrenia sa plánujú s cieľom zabezpečiť úplné vykonávanie plánu platieb v rámci rozpočtu na rok 2016 a na ďalšie roky?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia