Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 189kWORD 16k
25 Απριλίου 2016
O-000071/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000071/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Monica Macovei, Helga Stevens, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

 Θέμα: Οι δαπάνες της ΕΕ για την εξωτερική μεταναστευτική πολιτική στις γειτονικές χώρες

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της ειδικής έκθεσης «Οι δαπάνες της ΕΕ στο πλαίσιο της εξωτερικής μεταναστευτικής πολιτικής στις χώρες της Νότιας Μεσογείου και της ανατολικής εταιρικής σχέσης έως το 2014» του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (έκθεση και δελτίο Τύπου), οι ελεγκτές διαπίστωσαν μια σειρά ελλείψεων και ανεπαρκειών σε ό,τι αφορά τις δαπάνες οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να βελτιωθεί η δημοσιονομική διαχείριση.

Στα κύρια σημεία κριτικής συγκαταλέγονται: η έλλειψη σαφούς στρατηγικής· η αδυναμία καθορισμού της συνολικής δαπάνης· η απουσία σαφών αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την παροχή προτεραιότητας στις γειτονικές χώρες· ο κατακερματισμός της χρηματοδότησης· και η ελλιπής παρακολούθηση και εποπτεία. Επιπρόσθετα, οι ελεγκτές συμπεραίνουν ότι οι δαπάνες της ΕΕ έχουν πολύ μικρό αντίκτυπο σε βασικούς τομείς όπως είναι η ανάπτυξη, η στήριξη των διαδικασιών επιστροφής και επανεισδοχής, και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στην έκθεση, οι ελεγκτές διατυπώνουν ορισμένες συστάσεις προς την Επιτροπή:

– αποσαφήνιση των στόχων της μεταναστευτικής πολιτικής, θέσπιση ενός πλαισίου για την αξιολόγηση των επιδόσεων, και προσανατολισμός των χρηματοδοτικών πόρων σε σαφώς καθορισμένες και ποσοτικώς προσδιορισμένες προτεραιότητες·

– βελτίωση της προετοιμασίας και της επιλογής των έργων·

– ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης·

– βελτίωση του συντονισμού εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, με τις χώρες-εταίρους και με τα κράτη μέλη.

Υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων δαπανών για ζητήματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση και των πιθανών σημαντικών ποσών που πρόκειται να διατεθούν στην Τουρκία, η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου εγείρει πολυάριθμες αμφιβολίες και ερωτήσεις.

1. Συμφωνεί η Επιτροπή με τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

2. Πώς θα εφαρμόσει η Επιτροπή τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εντός ποιου χρονοδιαγράμματος;

3. Με ποιον τρόπο σχεδιάζει η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία θα αξιοποιηθούν κατάλληλα εξαρχής;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου