Parlamendi esitatud küsimused
PDF 41kWORD 16k
25. aprill 2016
O-000071/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000071/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Monica Macovei, Helga Stevens, Bernd Kölmel, fraktsiooni ECR nimel

 Teema: ELi kulutused välisrändepoliitikale naaberriikides

Seoses oma eriaruande „ELi kulutused välisrändele Vahemere lõunarannikul ja idapoolsetes naaberriikides kuni aastani 2014“ avaldamisega (aruanne ja pressiteade) luges Euroopa Kontrollikoda üles rea puudusi ja vajakajäämisi kulutuste tegemisel, mis tuleb finantsjuhtimise parandamiseks likvideerida.

Kritiseeriti põhiliselt järgmist: puudub selge strateegia; kogukulusid ei ole võimalik kindlaks teha; puuduvad selged tõendid naaberriikide tähtsustamisest; rahastamine on killustatud; nõrk kontroll ja järelevalve. Veel jõudsid audiitorid järeldusele, et ELi kulutused mõjutavad väga vähe selliseid keskseid valdkondi nagu areng, tagasisaatmise ja tagasivõtmise toetamine ning inimõiguste austamine.

Oma aruandes annavad audiitorid komisjonile mitmeid soovitusi:

– teha selgeks rändepoliitika eesmärgid, luua raamistik tulemuste hindamiseks ning suunata rahalised vahendid selgelt sõnastatud ja mõõdetavate prioriteetide täitmisele;

– täiustada projektide ettevalmistamist ja valimist;

– rõhutada rände ja arengu seoseid;

– tugevdada kooskõlastamist nii ELi institutsioonide siseselt kui ka partnerriikide ja liikmesriikidega.

Arvestades jätkuvaid kulutusi rändega seotud küsimustele ning asjaolu, et Türgile tuleb ilmselt eraldada märkimisväärseid summasid, tõstatab Euroopa Kontrollikoja aruanne mitmeid kahtlusi ja küsimusi.

1. Kas komisjon nõustub kontrollikoja järeldustega?

2. Kuidas ja millisteks tähtaegadeks täidab komisjon kontrollikoja soovitused?

3. Kuidas kavatseb komisjon saavutada kohe algusest peale kulutuste tegemise Türgi pagulasrahastu kaudu?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika