Parlamentné otázky
PDF 106kWORD 15k
25. apríla 2016
O-000071/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000071/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Monica Macovei, Helga Stevens, Bernd Kölmel, v mene skupiny ECR

 Vec: Výdavky EÚ na vonkajšiu politiku EÚ v oblasti migrácie v susedných krajinách

V rámci oznámenia Európskeho dvora audítorov (správa a tlačová správa) o osobitnej správe „Výdavky EÚ na vonkajšiu migráciu v krajinách južného Stredozemia a krajinách východného susedstva do roku 2014“ audítori zistili niekoľko nedostatkov a slabých stránok využívania finančných prostriedkov, ktoré je potrebné riešiť v záujme zlepšenia finančného hospodárenia.

Medzi hlavné nedostatky patria: nejasná stratégia; nemožnosť určiť celkové výdavky; žiadny jednoznačný dôkaz o tom, že priorita je kladená na susedské krajiny; rozdrobenosť financovania; a nedostatočné monitorovanie a dohľad. Okrem toho audítori dospeli k záveru, že výdavky EÚ majú len veľmi malý vplyv na kľúčové oblasti, ako sú napr. rozvoj, návrat a readmisia a dodržiavanie ľudských práv.

V tejto správe audítori predložili Komisii niekoľko odporúčaní:

– objasniť ciele migračnej politiky, stanoviť rámec na hodnotenie výkonnosti a priame finančné zdroje určené na jasne definované a kvantifikované priority;

– zlepšiť prípravu a výber projektov;

– zdôrazniť súvislosť medzi migráciou a rozvojom;

– posilniť koordináciu v rámci inštitúcií EÚ s partnerskými krajinami, ako aj s členskými štátmi.

Vzhľadom na neustále výdavky na otázky súvisiace s migráciou a možné značné sumy určené pre Turecko sa v správe Európskeho dvora audítorov objavujú mnohé pochybnosti a otázky.

1. Súhlasí Komisia so závermi Dvora audítorov?

2. Ako bude Komisia vykonávať odporúčania Dvora audítorov a v akom časovom horizonte?

3. Ako plánuje Komisia od samého začiatku zabezpečiť správne použitie finančných prostriedkov cez nástroj pre utečencov v Turecku?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia