Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000073/2016Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000073/2016

eksistensen af ikketoldmæssige hindringer for fødevareeksportører på EU's indre marked

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000073/2016
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Czesław Adam Siekierski, for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Procedure : 2016/2681(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000073/2016
Indgivne tekster :
O-000073/2016 (B8-0707/2016)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Den stadig hyppigere forekomst af, at medlemsstater indfører ikketoldmæssige hindringer for fødevareeksportører på det indre marked, og det faktum, at disse foranstaltninger er i modstrid med EU-retten, anfægter en af EU's fire grundlæggende frihedsrettigheder, nemlig den fri bevægelighed for varer (artikel 3 i TEUF, artikel 28 i TEUF og artikel 49 i TEUF).

Ud over at være diskriminerende har disse foranstaltninger indflydelse på importerede fødevarers konkurrencedygtighed på EU's indre marked (artikel 101 i TEUF og artikel 102 i TEUF) på en måde, som kan have negative konsekvenser for EU's økonomi og bidrage til et fald i den grænseoverskridende handel med fødevarer på det indre marked. Konsekvenserne af sådanne foranstaltninger kan også have en negativ indflydelse på SMV'ers virksomhed på det indre marked.

1. Hvilke retlige skridt agter Kommissionen at tage mod de medlemsstater, der anvender diskriminerende praksis over for fødevareeksportører i EU?

2. Har Kommissionen analyseret ovennævnte problemer, og vil den overveje indførelsen af EU-bestemmelser om forbud mod denne praksis, der påvirker fødevareimport, med henblik på at sikre en korrekt, retfærdig og gennemsigtig funktion af EU's indre marked for fødevareproducenter og -detailhandlere?

3. Vil Kommissionen inden for rammerne af den strategi for det indre marked, som den vedtog i oktober 2015:

a. overveje at foreslå målrettede foranstaltninger, der begrænser medlemsstaternes anvendelse af protektionistiske foranstaltninger/protektionistisk praksis på det indre marked?

b. undersøge muligheden for at indføre EU-bestemmelser om forbud mod sådanne foranstaltninger i forbindelse med fødevareimport med henblik på at sikre en korrekt, retfærdig og gennemsigtig funktion af EU's indre marked for fødevareproducenter og -detailhandlere, og hvornår har den til hensigt at gøre dette?