Parlamento klausimas - O-000073/2016Parlamento klausimas
O-000073/2016

Netarifinės prekybos kliūtys maisto produktų eksportuotojams ES vidaus rinkoje

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000073/2016
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Czesław Adam Siekierski, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto vadu

Procedūra : 2016/2681(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000073/2016
Pateikti tekstai :
O-000073/2016 (B8-0707/2016)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Tai, kad maisto produktų eksportuotojai vidaus rinkoje vis dažniau susiduria su valstybių narių taikomomis netarifinėmis prekybos kliūtimis ir tokiais veiksmais pažeidžia ES teisės aktus, sudaro kliūčių vienai iš keturių pagrindinių ES laisvių, t. y. laisvam prekių judėjimui (SESV 3, 28 ir 49 straipsnis).

Šie veiksmai yra ne tik diskriminuojamojo pobūdžio, bet ir jų daromas poveikis importuojamų maisto produktų konkurencingumui vidaus rinkoje (SESV 101 ir 102 straipsniai) gali turėti neigiamų pasekmių ES ekonomikai ir sumažinti tarpvalstybinę prekybą maisto produktais vidaus rinkoje. Tokių veiksmų padariniai taip pat gali turėti neigiamą poveikį MVĮ veikimui vidaus rinkoje.

1. Kokių teisinių veiksmų Komisija ketina imtis prieš valstybes nares, kurios taiko diskriminacinę praktiką maisto produktų eksportuotojų ES atžvilgiu?

2. Ar Komisija išnagrinėjo minėtąsias problemas ir ar ji svarstys galimybę patvirtinti ES nuostatas, draudžiančias neigiamą poveikį maisto produktų importui turinčią praktiką tam, kad maisto produktų gamintojams ir mažmeniniams prekybininkams būtų užtikrintas tinkamas, sąžiningas ir skaidrus ES vidaus rinkos veikimas?

3. Atsižvelgiant į vidaus rinkos strategiją, kurią Komisija priėmė 2015 m. spalio mėn.:

a. ar Komisija svarstys galimybę siūlyti imtis ryžtingų veiksmų, kuriais būtų apribotas valstybių narių protekcionistinių priemonių ir (arba) protekcionistinės praktikos taikymas vidaus rinkoje?

b. ar Komisija išnagrinės galimybę patvirtinti ES teisės aktų nuostatas, draudžiančias tokių priemonių taikymą maisto produktų importui, siekiant užtikrinti maisto produktų gamintojams ir mažmeniniams prekybininkams tinkamą, sąžiningą ir skaidrų ES vidaus rinkos veikimą, ir kada ji ketina tai padaryti?