Parlamenta jautājums - O-000073/2016Parlamenta jautājums
O-000073/2016

Ar tarifiem nesaistītu šķēršļu pastāvēšana pārtikas eksportētājiem ES iekšējā tirgū

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000073/2016
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Czesław Adam Siekierski, Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2016/2681(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000073/2016
Iesniegtie teksti :
O-000073/2016 (B8-0707/2016)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Ņemot vērā to, ka pārtikas eksportētāji iekšējā tirgū arvien biežāk saskaras ar tarifiem nesaistītiem šķēršļiem, kurus ievieš dalībvalstis, kā arī to, ka šīs darbības ir pretrunā ES tiesību aktiem, tiek pārkāpta viena no četrām pamatbrīvībām, kas ir Eiropas Savienības pamatā, proti, brīva preču aprite (LESD 3., 28. un 49. pants).

Būdamas diskriminējošas, šīs darbības arī ietekmē iekšējā tirgū importētās pārtikas konkurētspēju (LESD 101. un 102. pants) tādā veidā, kas var negatīvi ietekmēt ES ekonomiku un samazināt pārtikas produktu pārrobežu tirdzniecību iekšējā tirgū. Šādas darbības var arī negatīvi ietekmēt MVU darbību iekšējā tirgū.

1. Kādus juridiskas darbības Komisija plāno veikt pret dalībvalstīm, kuras īsteno diskriminējošu praksi pret pārtikas eksportētājiem Eiropas Savienībā?

2. Vai Komisija ir analizējusi iepriekš minētās problēmas un vai tā apsvērs iespēju ieviest ES noteikumus, kuri aizliedz šādu pārtikas importu ietekmējošu praksi, lai nodrošinātu pareizu, taisnīgu un pārredzamu ES iekšējā tirgus darbību pārtikas ražotājiem un mazumtirgotājiem?

3. Ņemot vērā iekšējā tirgus stratēģiju, ko Komisija pieņēma 2015. gada oktobrī:

a. Vai Komisija apsver iespēju ierosināt efektīvus pasākumus, lai ierobežotu protekcionisma pasākumus/praksi, ko dalībvalstis īsteno iekšējā tirgū?

b. Vai Komisijai izpētīs iespēju ieviest ES noteikumus, kas aizliedz īstenot šādu praksi attiecībā uz importētu pārtiku, lai nodrošinātu pareizu, taisnīgu un pārredzamu ES iekšējā tirgus darbību pārtikas ražotājiem un mazumtirgotājiem, un kad tā plāno to darīt?