Parlementaire vraag - O-000073/2016Parlementaire vraag
O-000073/2016

Het bestaan van non-tarifaire belemmeringen voor voedselexporteurs op de interne markt van de EU

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000073/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Czesław Adam Siekierski, namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Procedure : 2016/2681(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000073/2016
Ingediende teksten :
O-000073/2016 (B8-0707/2016)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Het feit dat de lidstaten voedselexporteurs op de interne markt van de EU steeds vaker non-tarifaire belemmeringen opleggen en dat deze maatregelen in strijd met het EU-recht zijn, staat haaks op een van de vier fundamentele vrijheden waarop de EU gestoeld is, namelijk het vrije verkeer van goederen (artikelen 3, 28 en 49 VWEU).

Deze maatregelen zijn niet alleen discriminerend van aard, maar hebben ook gevolgen voor het concurrentievermogen van de levensmiddelen die worden geïmporteerd naar de interne markt van de EU (artikelen 101 en 102 VWEU), met mogelijkerwijs schadelijke gevolgen voor de economie van de EU en het gevaar van een daling van de grensoverschrijdende handel in levensmiddelen op de interne markt. Dergelijke maatregelen kunnen ook kwalijke gevolgen hebben voor het functioneren van kmo's op de interne markt.

1. Welke juridische stappen gaat de Commissie ondernemen tegen lidstaten die zich bedienen van discriminerende praktijken tegen voedselexporteurs in de EU?

2. Heeft de Commissie bovengenoemde problemen geanalyseerd en overweegt ze EU-bepalingen in te voeren om deze praktijken met gevolgen voor de invoer van levensmiddelen te verbieden, om een goede, eerlijke en transparante werking van de interne markt van de EU voor voedselproducenten en detailhandelaren te garanderen?

3. Gaat de Commissie, in het kader van de strategie voor de interne markt die zij in oktober 2015 heeft aangenomen:

a. overwegen doortastende maatregelen te nemen waarmee de toepassing van protectionistische maatregelen/praktijken door de lidstaten op de interne markt kan worden ingedamd?

b. onderzoeken of er EU-bepalingen kunnen worden ingevoerd om dergelijke maatregelen met betrekking tot de invoer van levensmiddelen te verbieden, teneinde een goede, eerlijke en transparante werking van de interne markt van de EU voor voedselproducenten en detailhandelaren te garanderen, en wanneer mogen we hiermee rekenen?