Pytanie poselskie - O-000073/2016Pytanie poselskie
O-000073/2016

  Istnienie na rynku wewnętrznym UE barier pozataryfowych dla eksporterów żywności

  Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000073/2016
  do Komisji
  art. 128 Regulaminu PE
  Czesław Adam Siekierski, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Procedura : 2016/2681(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  O-000073/2016
  Teksty złożone :
  O-000073/2016 (B8-0707/2016)
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  Coraz częstsze wprowadzanie przez państwa członkowskie na rynku wewnętrznym barier pozataryfowych dla eksporterów żywności oraz fakt sprzeczności tych działań z prawem UE podważają jedną z czterech podstawowych swobód UE, a mianowicie swobodny przepływ towarów (art. 3, 28 i 49 TFUE).

  Działania te nie tylko są dyskryminacyjne, lecz również wpływają na konkurencyjność importowanej żywności na rynku wewnętrznym (art. 101 i 102 TFUE) w sposób mogący mieć negatywne skutki dla gospodarki UE i mogą przyczynić się do spadku ponadgranicznego obrotu produktami żywnościowymi na rynku wewnętrznym. Skutki takich działań mogą także negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie MŚP na rynku wewnętrznym.

  1. Jakie kroki prawne zamierza podjąć Komisja wobec państw członkowskich, które stosują dyskryminacyjne praktyki przeciwko eksporterom żywności w UE?

  2. Czy Komisja przeanalizowała wyżej wspomniane problemy i czy rozważy wprowadzenie przepisów UE zakazujących stosowania takich praktyk, które negatywnie wpływają na przywóz żywności, w celu zagwarantowania prawidłowego, sprawiedliwego i przejrzystego funkcjonowania rynku wewnętrznego UE w trosce o producentów żywności i sprzedawców detalicznych?

  3. W kontekście strategii dotyczącej rynku wewnętrznego przyjętej przez Komisję w październiku 2015 r.:

  a. czy Komisja rozważa zaproponowanie zdecydowanych działań, które ograniczyłyby stosowanie przez państwa członkowskie na rynku wewnętrznym protekcjonistycznych środków/praktyk?

  b. czy Komisja zbada możliwość wprowadzenia przepisów UE zakazujących stosowania takich praktyk w odniesieniu do przywozu żywności w celu zagwarantowania prawidłowego, sprawiedliwego i przejrzystego funkcjonowania rynku wewnętrznego UE w trosce o producentów żywności i sprzedawców detalicznych oraz kiedy zamierza to zrobić?